Og bed­re sund­hed

BT - - NYHEDER -

sker­ne. At ska­be vækst og ud­vik­ling i he­le Dan­mark. At styr­ke ker­ne­vel­fær­den i Dan­mark – i sær­lig grad på sund­heds­om­rå­det. Og at fort­sæt­te ar­bej­det for at sik­re, at det kan be­ta­le sig at ar­bej­de, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Re­ge­rin­gen vil så­le­des i for­bin­del­se med den kom­men­de af­ta­le om po­li­tiets øko­no­mi bl. a. ar­bej­de for at sik­re et me­re syn­ligt po­li­ti, at øge an­tal­let af po­li­ti­e­le­ver og op­ret­te en fi­li­al til po­li­tisko­len vest for Sto­re­bælt. Der­u­d­over vil re­ge­rin­gen i lø­bet af ef­ter­å­ret ta­ge hul på po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner om et loft over kon­tant­hjæl­pen.

Men først og frem­mest skal re- ge­rin­gen dan­ne sig et over­blik over lan­dets øko­no­mi. Der­for har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et igang­s­at et øko­no­misk ef­ter­syn, som re­ge­rin­gen for­ven­ter at frem­læg­ge in­den må­ne­dens ud­gang.

» Der er brug for, at vi får et over­blik, og jeg fryg­ter, at det kan be­ty­de, at vi med ef­ter­å­rets fi­nans­lov kom­mer til at kæm­pe en brav kamp for at hol­de os in­den for bud­ge­treg­ler­ne, og det var jo ik­ke li­ge­frem det ind­tryk, den tid­li­ge­re re­ge­ring gav dan­sker­ne i valg­kam­pen. Men vi får syn får sa­gen in­den gan­ske få uger, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

kark-/ BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.