Pe­ter Loft som skat­te­ål

BT - - R - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

JOBSKIFTE

Den tid­li­ge­re topem­beds­mand Pe­ter Loft har få­et nyt job. Han skal rå­d­gi­ve Au­to­bran­chen Dan­mark i skat­te­for­hold, skri­ver TV 2.

Pe­ter Loft blev i 2012 frit­stil­let fra job­bet som de­par­te­ments­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et eft er den me­get om­tal­te skat­tesag med for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og hen­des mand Step­hen Kin­no­ck i ho­ved­rol­ler­ne.

I det nye job hos Au­to­bran­chen Dan­mark er det Pe­ter Loft s an­svar at hjæl­pe bran­che­for­e­nin­gen med sa­ger ved­rø­ren­de skat.

Hos bran­che­for­e­nin­gen glæ­der man sig til, at den tid­li­ge­re topem­beds­mand på­be­gyn­der sit ar­bej­de:

» Vi har læn­ge øn­sket at styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nen in­den for skat og re­gi­stre­rings­af­gift , og der­for er jeg me­get til­freds med, at vi nu får en af de skar­pe­ste hjer­ner på skat­te­o­m­rå­det med på hol­det, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jens Brend­strup fra Au­to­bran­chen Dan­mark iføl­ge TV 2 til Mo­tor- ma­ga­si­net.

Skat­tesa­gen re­sul­te­re­de i, at Pe­ter Loft blev sendt hjem med en frit­stil­ling og fuld løn i 2012, imens sa­gen blev un­der­søgt nær­me­re. Skat­te­kom­mis­sio­nen end­te med at fri­ken­de Pe­ter Loft for an­kla­ger­ne om magt­for­drej­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.