Stjå­let stra­di­va­ri­us fun­det

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

KLENO­DIE

Det var som at mi­ste en del af sig selv, da den an­er­kend­te vi­o­li­nist Ro­man To­ten­berg i 1980 op­da­ge­de, at hans stra­di­va­ri­us var ble­vet stjå­let.

Han nå­e­de al­drig at bli­ve gen­for­e­net med sit el­ske­de in­stru­ment, men for ny­lig duk­ke­de den op, og ef­ter 35 år er den hjem­me hos fa­mi­li­en igen.

Vi­o­lin­hand­ler og vur­de­rings­eks­pert Phil­lip Injei­an tro­e­de ik­ke helt på den, da han mød­tes med kvin­den på ho­tel­let på Man­hat­tan en fre­dag i ju­ni.

Alt for of­te var han ble­vet bedt om at vur­de­re en stra­di­va­ri­us, som i ste­det vi­ste sig at væ­re en bil­lig ko­pi af de 550 vi­o­li­ner fra meste­ren, An­to­nio Stra­di­va­ri.

Hver ene­ste kur­ve på in­stru­men­tet blev un­der­søgt. Hver ene­ste bue, hvert ene­ste trækorn i struk­tu­ren kig­ge­de han ef­ter. Igen og igen. Ind­til han kun­ne gi­ve sin vur­de­ring.

» Jeg sag­de til kvin­den: Jeg har go­de nyhe­der og dår­li­ge nyhe­der, « for­tæl­ler Phil­lip Injeain i et in­ter­view med NY Ti­mes, og fort­sæt­ter: » Jeg sag­de: Den go­de nyhed er, at det er en stra­di­va­ri­us. Den dår­li­ge nyhed er, at det er en stjå­len stra­di­va­ri­us. Og den­ne her har væ­ret væk i 35 år. «

Vi­o­li­ni­sten Ro­man To­ten­berg, der for tre år si­den dø­de som 101årig, nå­e­de der­for al­drig at gen­se sin vi­o­lin, der går un­der nav­net ’ Ames Stra­di­va­ri­us’.

I år­ti­er hav­de han spil­let på in­stru­men­tet, før det en dag i maj 1980 blev stjå­let fra ham.

Vid­ste, hvem ty­ven var

Ef­ter en kon­cert, mens hans tal­te med gæ­ster­ne, for­svandt den fra hans kon­tor. Iføl­ge hans dat­ter Ni­na To­ten­berg var det ’ et knu­sen­de tab’ for hen­des far.

» Som han selv sag­de det, mi­ste­de han ’ sin mu­si­kal­ske part­ner gen­nem 38 år’, « si­ger hun til ra­diopro­gram­met NPR.

Hen­des far hav­de al­tid haft en mi­stan­ke om, hvem der hav­de stjå­let vi­o­li­nen.

Ro­man To­ten­berg mistænk­te en ung vi­o­li­nist ved navn Phil­lip Jo­hn­son, der var set uden for hans kon­tor. Men han kun­ne in­tet be­vi­se.

Da Phil­lip Jo­hn­son dø­de af kræft i 2011, ef­ter­lod han en vi­o­linkas­se til en tid­li­ge­re kæ­re­ste.

På kas­sen var en lås, og først for ny­lig lyk­ke­des det kvin­den at bry­de lå­sen op. Da hun så, hvad kas­sen in­de­holdt, kon­tak­te­de hun vur­de­rings­eks­pert Phil­lip Injei­an og mød­tes med ham på et ho­tel på Man­hat­tan for at få den un­der­søgt.

Tors­dag blev Ro­man To­ten­bergs tre døtre der­for en­de­lig gen­for­e­net med de­res fars el­ske­de vi­o­lin.

» Ef­ter­for­ske­ren sag­de til mig, at hans ene store for­try­del­se er, at de ik­ke kan rej­se tilbage i ti­den for at se min far få vi­o­li­o­nen og spil­le på den igen, « si­ger Ni­na To­ten­berg ( i mid­ten) om­gi­vet af sø­stre­ne Amy ( ven­stre) og Jill. Ro­man To­ten­berg kom al­drig til at gen­se sin el­ske­de mu­si­kal­ske part­ner. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.