Nye spor i ver­dens stør­ste kunst­ty­ve­ri

Et af ver­dens stør­ste og mest mysti­ske uopkla­re­de kunst­ty­ve­ri­er fandt sted for 25 år si­den. Nu er der nye spor i sa­gen, som kan fæl­de bag­mæn­de­ne

BT - - DER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

NYE SPOR

En halvdår­lig sort- hvid vi­deo af en mørk­hå­ret mand i en lys jak­ke, der bli­ver

luk­ket ind ad en hem­me­lig bag­ind­gang. Det kan bli­ve det af­gø­ren­de spor, der fø­rer til opkla­rin­gen af et af ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste kunst­ty­ve­ri­er. Det hå­ber den cen­tra­le ame­ri­kan­ske ef­ter­forsk­ningsmyn­dig­hed FBI i hvert fald. FBI har net­op of­fent­lig­gjort den me­re end 25 år gam­le vi­deo fra ti­den op til det spek­taku­læ­re ty­ve­ri, som in­vol­ve­rer ele­men­ter som 13 vær­di­ful­de kunst­gen­stan­de, en du­sør på fem mil­li­o­ner dol­lar og nog­le af USAs vær­ste gangste­re.

Ka­len­de­ren vi­ste den 18. marts 1990, da to vag­ter på Isa­bel­la Stewart Gard­ner mu­se­et i Bo­ston blev overrasket af to ty­ve for­klædt som po­li­ti­mænd. De to fal­ske be­tjen­te sag­de, at de var kom­met for at føl­ge op på et alarmopkald, og mu­se­ets vagt luk­ke­de dem ind, selv om det var imod mu­se­ets po­li­tik. De fal­ske be­tjen­te bild­te der­ef­ter vag­ter­ne ind, at de var ef­ter­lyst, og at de skul­le ar­re­ste­res.

De lag­de dem i hånd­jern og bandt de­res fød­der og hæn­der sam­men med gaf­fa- ta­pe. Vag­ter­ne fik og­så ta­pe rundt om ho­ve­der­ne - dog med et par luft­hul­ler, så de kun­ne træk­ke vej­ret. Der­ef­ter blev vag­ter­ne låst fast til van­d­rør i kæl­de­ren med hånd­jern med en besked om, at der ik­ke ske­te dem no­get, hvis de for­holdt sig i ro.

Blev skå­ret ud af ram­mer­ne

Imens for­sy­ne­de ty­ve­ne sig på bar­ba­risk vis med vær­di­gen­stan­de fra mu­se­et. Vær­di­ful­de ma­le­ri­er blev skå­ret ud af bil­led­ram­mer, og ty­ve­ne fik en høst, der lød på 13 vær­ker i alt til en sam­let vær­di på om­kring 500 mio. dol­lar ( sva­ren­de til ca. 3,5 mia. kro­ner). Her­un­der fle­re yderst vær­di­ful­de Rem­brandt- og Ma­net- ma­le­ri­er. Ma­le­ri­er, der al­drig si­den med sik­ker­hed er ble­vet set af of­fent­lig­he­den. Sam­ti­dig var ty­ve­ne smar­te nok til at ta­ge vi­deobån­de­ne fra over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne med sig.

Vag­ter­ne blev nar­ret

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015 Iføl­ge vag­ter­ne blev de nar­ret til at luk­ke po­li­ti­fol­ke­ne ind: me­lig bag­ind­gang, som ik­ke var i brug. Sam­me bag­ind­gang, som ty­ve­ne da­gen ef­ter be­nyt­te­de. Yder­li­ge­re ser det ud til, at det er mu­se­ets vagt, der luk­ker man­den ind.

Iføl­ge FBI pas­ser bi­len i vi­deo­en på en be­skri­vel­se af en bil, som blev set par­ke­ret uden­for mu­se­et i ti­den for rø­ve­ri­et den 18. marts 1990.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.