’’

BT - - DER - Ri­chard DesLauri­es, FBI- agent og le­der af ef­ter­forsk­nin­gen

En suc­ces­fuld til­ba­ge­ven­den af ma­le­ri­er­ne til Gard­ner- mu­se­et vil væ­re et af­slut­ten­de kapitel i et af de mest mar­kan­te kunst­ty­ve­ri­er i FBIs hi­sto­rie

» De lig­ne­de be­tjen­te. Og jeg luk­ke­de dem ind, « for­tal­te den ene af vag­ter­ne Ri­ck Abath den­gang til me­di­er­ne. Nu kan sam­me Abath må­ske væ­re nøg­len til at lø­se myste­ri­et.

På den net­op fri­giv­ne vi­deo ser man nem­lig en vagt, der står ved mu­se­ets disk. En vagt, som end­nu ik­ke er fuldt iden­ti­fi­ce­ret, men som kan væ­re Abath. Den net­op of­fent­lig­gjor­te vi­deo, som al­drig tid­li­ge­re har væ­ret vist til of­fent­lig­he­den, stam­mer fra nat­ten før indbruddet og blev alt­så ik­ke ta­get af ty­ve­ne. Vi­deo­en vi­ser en ik­ke iden­ti­fi­ce­ret mand, som an­kom­mer til mu­se­et i bil om nat­ten og bli­ver luk­ket ind ad en hem- Men da vi­deo­en er af rin­ge kva­li­tet, har po­li­ti­et svært ved helt at iden­ti­fi­ce­re bi­len og man­den. Og der­for væl­ger man alt­så at be­de of­fent­lig­he­den om hjælp.

» Med of­fent­lig­he­dens hjælp kan vi må­ske fin­de frem til ny in­for­ma­tion, som kan opkla­re, hvor dis­se vær­di­ful­de kunst­gen­stan­de be­fin­der sig, « si­ger USA- ad­vo­kat Car­men Or­tiz i en pres­se­med­del­el­se fra FBI.

Du­sør på ca. 34 mio. kr.

Sa­gen har læn­ge væ­ret en torn i øjet på den el­lers så højt respek­te­re­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. For trods et halvt år­hund­re­des efterforskning og en du­sør på fem mil­li­o­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.