P- pil­ler fore­byg­ger kræft man­ge år frem

Ny forsk­ning vi­ser, at p- pil­ler har en fore­byg­gen­de ef­fekt – selv når man ik­ke læn­ge­re ta­ger pil­ler­ne

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

P- pil­ler

Om­kring

Bri­tisk

En

Pro­fes­sor,

Kvin­der,

I

NY FORSK­NING

Man­ge kvin­der ta­ger p- pil­ler for at fore­byg­ge gravi­di­tet, men forsk­ning vi­ser, at de små pil­ler og­så fore­byg­ger kræft.

Et nyt stu­die, som for­ske­re fra det an­er­kend­te Ox­ford Uni­ver­si­ty står bag, vi­ser, at selv man­ge år ef­ter en kvin­de er stop­pet med at ta­ge ppil­ler, har pil­ler­ne en fore­byg­gen­de ef­fekt. Det skri­ver Can­cer. dk.

For­sker­nes stu­die vi­ser, at for hver gang en kvin­de har brugt p- pil­ler i fem år, fal­der hen­des ri­si­ko for at få kræft i liv­mo­de­ren med 25 pro­cent. Ri­si­ko­en for kræft i æg­ge­stok­ke­ne hal­ve­res ef­ter 15 års brug af p- pil­ler, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

Lang­tid­s­ef­fekt

» Det er ik­ke nyt, at p- pil­ler har en fore­byg­gen­de ef­fekt i for­hold til æg­ge­stok­kræft og liv­mo­der­kræft. Det in­ter­es­san­te er, at man her – på et me­get stort ma­te­ri­a­le – har vist, at der er en lang­tid­s­ef­fekt. Har man ta­get p- pil­ler i si­ne un­ge år, har man alt­så sta­dig­væk en min­dre ri­si­ko for de to kræft­for­mer, når man bli­ver æl­dre, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, læ­ge­fag­lig re­dak­tør i Kræf­tens Bekæm­pel­se, til Can­cer. dk.

På trods af de nye forsk­nings­re­sul­ta­ter slår Jens Oluf Bruun Pe­der­sen fast, at der med den nu­væ­ren­de vi­den ik­ke er grund­lag for at bru­ge p- pil­ler som et mid­del til at fore­byg­ge kræft.

Flest for­de­le ved p- pil­ler

» Den her vi­den hjæl­per til at sta­bi­li­se­re vo­res ver­dens­bil­le­de om p- pil­ler. Der er for­de­le og ulem­per, og det her stu­die gør det ty­de­ligt, at for­de­le­ne er flest. Det er vig­tig vi­den at ha­ve, hvis man vil fore­byg­ge gravi­di­tet og over­ve­jer p- pil­ler. Men vi er ik­ke et sted, hvor det kan an­be­fa­les, at man ta­ger p- pil­ler for sin sund­heds skyld, « si­ger han til Can­cer. dk.

Blandt bi­virk­nin­ger­ne ved p- pil­ler er en let øget ri­si­ko for brystkræft og liv­mo­der­halskræft, men den er langt min­dre end for­de­le­ne ved den ned­sat­te ri­si­ko for kræft i æg­ge­stok­ke og liv­mo­der.

» Mens den ska­de­li­ge ef­fekt kun ek­si­ste­rer, mens man ta­ger p- pil­ler, va­rer den po­si­ti­ve ef­fekt ved i man­ge år. Det be­ty­der, at en kvin­de i 60’ er­ne, der har ta­get p- pil­ler, har min­dre ri­si­ko for at få kræft sam­men­lig­net med kvin­der, der al­drig har ta­get p- pil­ler, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

er et læ­ge­mid­del, som kvin­der kan ta­ge for at fore­byg­ge gravi­di­tet.

400.000 dan­ske kvin­der bru­ger p- pil­ler.

forsk­ning vi­ser, at ef­ter læn­ge­re tids brug har p- pil­ler en fore­byg­gen­de ef­fekt på kræft i liv­mo­de­ren og kræft i æg­ge­stok­ke­ne. Virk­nin­gen fort­sæt­ter og­så i åre­ne ef­ter, man stop­per med at ta­ge p- pil­ler.

af bi­virk­nin­ger­ne ved p- pil­ler er en øget ri­si­ko for blod­prop­per i ben el­ler lun­ger. Bri­tisk forsk­ning vi­ser, at ri­si­ko­en for blod­prop­per er størst, hvis man bru­ger de så­kald­te 3. og 4. ge­ne­ra­tions p- pil­ler. Ri­si­ko­en for blod­prop­per er min­dre, hvis man bru­ger 1. el­ler 2. ge­ne­ra­tions p- pil­ler.

over­læ­ge og dr. med. Øjvind Li­de­gaard fra Gy­næko­lo­gisk Kli­nik på Rigs­ho­spi­ta­let for­kla­rer, at ri­si­ko­en for, at en kvin­de på 20 år får en blod­prop i ben el­ler lun­ger, er én til 10.000 per år, hvis hun ik­ke bru­ger p- pil­ler. Bru­ger hun 1. el­ler 2. ge­ne­ra­tions p- pil­ler er ri­si­ko­en tre til 10.000 per år, mens den er seks til 10.000 per år, hvis hun bru­ger 3. el­ler 4. ge­ne­ra­tions p- pil­ler.

der har viru­s­in­fek­tio­nen HPV, har en let øget ri­si­ko for at få liv­mo­der­halskræft, hvis de ta­ger p- pil­ler. Ri­si­ko­en for brystkræft er og­så let øget hos kvin­der, der ta­ger ppil­ler. Ri­si­ko­en fal­der hur­tigt, når man ik­ke læn­ge­re bru­ger p- pil­ler.

2012 ind­før­te Sund­heds­sty­rel­sen nye an­be­fa­lin­ger til læ­ger­ne om at ud­skri­ve de æl­dre ty­per af p- pil­ler i ste­det for de nye p- pil­ler, og an­be­fa­lin­gen ly­der sta­dig, at 2. ge­ne­ra­tions p- pil­ler bør væ­re første­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.