Rift om dan­ske

BT - - R -

ØKO­NO­MI

By­bil­le­der ver­den over får i dis­se år et me­re dansk islæt, det går nem­lig rig­tig godt for dan­ske ar­ki­tek­tvirk­som­he­der, som be­fin­der sig midt i en gul­dal­der, skri­ver Bør­sen fre­dag.

De seks stør­ste dan­ske teg­ne­stu­er kun­ne i det se­ne­ste regn­skabsår præ­sen­te­re en frem­gang på me­re en 100 mil­li­o­ner kro­ner. Det er især i ud­lan­det, at ef­ter­spørgs­len er stor.

Bjar­ke In­gels Group ( BIG) er en af de virk­som­he­der, der mær­ker stor po­pu­la­ri­tet, og med pre­sti­ge­ful­de pro­jek­ter som et bo­lig­kom­pleks på 900 lej­lig­he­der ned til Hud­son Ri­ver og 2 Wor­ld Tra­de Cen­ter kom­mer BIG til at sæt­te sit præg på New Yor­ks sky­li­ne. Den pro­g­res­si­ve dan­ske virk­som­heds se­ne­ste regn­skab vi­ser et drifts­re­sul­tat på 25,2 mil­li­o­ner kro­ner og en brut­to­fortje­ne­ste på 117 mil­li­o­ner kro­ner.

Ind­ta­ger Man­hat­tan

Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects er end­nu en af de teg­ne­stu­er, hvis stre­ger er ble­vet guld værd uden for Dan­marks græn­ser. 60 pro­cent af om­sæt­nin­gen på 200 mil­li­o­ner kro­ner hen­ter de i ud­lan­det.

» Der er stor ef­ter­spørgsel ef­ter dan­ske ar­ki­tekt­fir­ma­er, der har et stærkt brand i ud­lan­det. De pro­jek­ter, vi la­ver i Dan­mark, bli­ver showca­ses, vi kan ta­ge med og præ­sen­te­re, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects Met­te Kyn­ne Frand­sen.

Smæk hjalp

Di­rek­tør i Dansk Brancheanalyse Ole Eg­holm vur­de­rer, at bran­chen er kom­met tilbage på spo­ret ef­ter kri­sen, og at ar­ki­tek­ter­ne er tilbage på ni­vea­et fra 2006/ 07.

» De store har en væ­sent­lig sun­de­re ind­tje­ning end de små. Det skyl­des nok, at de fik så man­ge smæk un­der fi­nanskri­sen, at de fik øj­ne­ne op for, at det ik­ke kun var et kunst­ne­risk værk­sted, de drev, men og­så en for­ret­ning, hvor der skul­le styr på øko­no­mi­en, « si­ger Ole Eg­holm til Bør­sen. BNB

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

Dan­ske teg­ne­stu­er op­le­ver stor frem­gang og især uden­land­sk ef­ter­spørgsel. Virk­som­he­der­ne hy­rer nye me­d­ar­bej­der­ne og er tilbage på sam­me spor som før kri­sen. Bjar­ke In­gels Group står f. eks. for 2 Wor­ld Tra­de Cen­ter i USA. Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.