Smuk­fest un­der pres

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

FEJL I PLAN­LÆG­NIN­GEN

He­le to gan­ge på min­dre end et døgn har Smuk­fest fejl­et i plan­læg­nin­gen af mu­sikpro­gram­met.

Tors­dag aft en op­stod der ka­os op til og un­der Kim Lar­sen- koncerten på Ryt­mes­ce­nen, hvor nog­le hund­re­de fl ere, end der var plads til, vil­le se na­tio­nalskjal­den.

Det før­te til pa­nik og op­træk til slags­mål. To be­svi­me­de.

Det med­før­te igen en op­stram­ning af festi­va­lens sik­ker­heds­pro­ce­du­rer. Som al­le­re­de måt­te ta­ges i an­ven­del­se fre­dag, da for man­ge vil­le se det genop­stand­ne Gnags på sam­me sce­ne.

Fle­re end hund­re­de gik for­gæ­ves til koncerten, er­fa­rer BT. Der blev luk­ket for ad­gan­gen til festi­va­len. Sam­ti­dig var der kun få hund­re­de til kon­cert med Fol­ke­klub­ben på den store sce­ne, Bø­ge­s­ce­ner­ne.

Tors­dag er­kend­te Smuk­fests tals­mand Poul Martin Bon­de, at Kim Lar­sen var to­talt fejl­pla­ce­ret. sten af festi­va­len, så den vil­de epi­so­de ik­ke gen­ta­ges på festi­va­lens sid­ste to da­ge.

Har før afb rudt kon­cert

» Vo­res be­red­skab er end­nu me­re obs nu. Det ene­ste, vi ik­ke har lyst til, er, at folk er ban­ge un­der koncerten. Jeg hu­sker ik­ke, at vi tid­li­ge­re har afb rudt en kon­cert på Ryt­mes­ce­nen. Men vi har tid­li­ge­re luk­ket for ad­gang til kon­cer­ter på Ryt­mes­ce­nen, for­di der har væ­ret for man­ge men­ne­sker. Når vi den­ne gang valg­te at afb ry­de koncerten i cir­ka syv mi­nut­ter, var det en del af be­red­ska­bet, « si­ger Poul Martin Bon­de.

Fle­re gæ­ster på­pe­ge­de på Smuk­fests of­fi ci­el­le Fa­ce­book- si­de, at de føl­te sig ut­ryg­ge og blev mast un­der koncerten. En gen­ta­gel­se blev til­sy­ne­la­den­de for­hin­dret, da Smuk­fest luk­ke­de for til­gan­gen til Gnags.

» Vi bru­ger al­le­re­de over­våg­ning, og det kom­bi­ne­rer vi med men­ne­ske­sen­so­rer, kal­det crowd sa­fe­ty team. Det be­står af op mod 30 per­so­ner for­delt på plat­for­me i selvly­sen­de ve­ste, og per­so­ner­ne gi­ver in­put til kom­mu­ni­ka­tions­cen­tret om stem­nin­gen, « si­ger sik­ker­heds­che­fen til Stift en. dk.

» Den kom­bi­na­tion har vi ek­stra fo­kus på, så vi he­le ti­den får sam­let in­put­te­ne og kan dan­ne os et over­blik over ri­si­ko­bil­le­det. Der er nu sat ek­stra folk på plad­sen al­le­re­de fra i dag til at sik­re, at vi kan få stand­s­et fl owet no­get tid­li­ge­re. «

Kim Lar­sen på Smuk­fest tors­dag af­ten, hvor festi­va­len fejl­vur­de­re­de an­tal­let af men­ne­sker. Fo­to: In­ge Lyng­gaard Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.