Ja­mai­ca bur­de kla­ge

BT - - KULTUR - An­dreo Mi­cha­e­lo Mi­elcza­rek kul­tur@ stift en. dk

MU­SIK

TopGunn RYT­MES­CE­NEN, TORS­DAG ** ****

Festa­be­rol­len lig­ger na­tur­ligt for den dan­ske dan­ce­hall- stjerne, som præ­sen- te­re­de nye san­ge på Smuk­fest.

» Det ska’ nok bli’ sinds­sygt, « sag­de han fl ere gan­ge.

Han vil så ger­ne væ­re en hård negl. Da­gen før ud­kom hans nye al­bum ’ In­gen an­dre’, og ik­lædt som­mer­hat strøg han si­ne nye san­ge ud over pu­bli­kum,

Når TopGunn åb­ner mun­den, ly­der det, som om han vræn­ger ad ver­den. Han for­sø­ger sik­kert at sæt­te en an­ten­ne op og mod­ta­ger ten­den­ser i ti­den, som han så ven­der vran­gen ud på. Oft e for­mu­le­rer han sig i sms- kor­te sæt­nin­ger. Men det gør Ras­mus Se­e­bach alt­så bed­re. Det var li­ge­gyl­dig­he­der på sam­lebånd, hvad han præ­ste­re­de på Smuk­fest. Bort­set fra en­kel­te num­re, var koncerten uden fl ow og sub­stans.

Det er alt­så ik­ke den fe­de af­de­ling af dan­ce­hall, han er am­bas­sa­dør for. Ja­mai­ca bur­de kla­ge.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Var for stort et navn

» Vi fejl­be­døm­te, at Kim Lar­sen vil­le træk­ke så man­ge til­sku­e­re på det tids­punkt, og vi må kon­sta­te­re, at Kim Lar­sen var for stort et navn til Ryt­mes­ce­nen, « si­ger Poul Martin Bon­de til Stift en. dk.

Poul Martin Bon­de ga­ran­te­rer, at alarm­be­red­ska­bet er på hø­je­ste ni­veau nu og re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.