Ty­ske vi­ne igen på ret kurs

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Dr. Pau­ly Bergwei­ler, Nob­le Hou­se, Qu­a­litätswe­in, Mo­sel.

VIN FRA TYS­KLAND

Tim Vol­ler­s­lev Tys­kland har al­tid frem­stil­let fl ot­te hvid­vi­ne, men for en del år si­den fandt man ut­ro­lig man­ge bil­li­ge sø­de ty ske vi­ne af dår­lig kva­li­tet på hyl­der­ne i de dan­ske su­per­mar­ke­der, og det øde­lag­de me­re el­ler min­dre de ty ske vi­nes renom­mé.

Det be­tød man­ge års sej kamp, hvor vin­pro­du­cen­ter­ne måt­te ar­bej­de hårdt for at for­bed­re bå­de pro­dukt og renom­mé.

Nu er tysk vin igen på ret kurs, og kva­li­te­ten er be­stemt og­så på plads, som det frem­går af ugens an­be­fa­lin­ger.

Det er sta­dig de ty­ske hvid­vi­ne, som er de mest kend­te, men nu frem­stil­les der og­så man­ge fl ot­te rødvine, bl. a. af pi­not noir- dru­en.

Det­te skyl­des bå­de et lidt var­me­re kli­ma, nye vin­stok­ke, som eg­ner sig godt til net­op det ty­ske kli­ma, og in­ve­ste­rin­ger i for­bed­ret ud­styr til vin­frem­stil­ling.

Pri­ser­ne på ty­ske vi­ne er oft e ri­me­li­ge, set i for­hold til kva­li­te­ten.

2014 Ri­es­ling Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt halv­tør og frisk hvid­vin, me­di­um fyl­dig med læk­ker, lang smag af fri­ske dru­er, kryd­derur­ter, fer­sk­ner og abri­ko­ser. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 6 gr. til fa­ste oste, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk. Pris: Kr. 70. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 32+ 33 kr. 100. For­hand­ler: Føtex/ Dansk Su­per­mar­ked tlf. 8930 3030. www. føtex. dk

Tys­kland er igen ble­vet le­ve­ran­dør af go­de, flot­te vi­ne. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.