Show­mand på stik­ker­ne

Tom McEwan er sta­dig i fuld vi­gør som sku­e­spil­ler og trom­mesla­ger

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I MOR­GEN

En ja­zz­gal un­der­kon­trol­lør. Det er den rolle, Tom McEwan spil­ler for ti­den. I Fre­dens­borg Bio, der nu er ble­vet kul­tur­hus, kan man frem til be­gyn­del­sen af sep­tem­ber se ham i den cra­zy­ko­mi­ske, mu­si­kal­ske åb­nings­fo­re­stil­ling ’ Fol­mer går til fi lmen’, om­gi­vet af bl. a. kla­ver­bok­se­ren Lars Fjeld­mo­se og et hold un­ge sku­e­spil­ta­len­ter.

Og så er vi al­le­re­de frem­me ved de to ting, de fl este ken­der den lu­ne eng­læn­der – si­den 1990 dansk stats­bor­ger – for: Mu­sik­ken og te­a­tret. Han er en gud­benå­det trom­mesla­ger, der har ryt­men i krop­pen, men han er og­så en krøl­ho­ve­det gø­g­ler og en char­me­ren­de show­mand.

Tom og Kly­der­ne

Hav­de vi et tv- mu­se­um, var han sik­ret sin egen mon­tre som en af bør­ne- tv’s kory­fæ­er. Op gen­nem 1970er­ne og 1980er­ne var han nær­mest fast in­ven­tar i fj ern­sy­nets bør­ne- og ung­doms­ud­sen­del­ser. I før­ste om­gang na­tur­lig­vis i det skrup­s­kø­re, mu­si­kal­ske ’ fl im­mercir­kus’ Kly­der­ne med Jes­per Kle­in, Jess In­ger­s­lev og Lyk­ke Ni­el­sen, en kon­stel­la­tion, der og­så hu­se­re­de uden for tvskær­men, end­da i en en­kelt spil­le­fi lm.

Og så er der na­tur­lig­vis ’ Nu er det ik­ke sjovt læn­ge­re’ samt op­føl­ge­ren ’ Om­sen & Mom­sen’, hvor han sam­men med Jess In­ger­s­lev an­greb ver­den fra bør­ne­per­spek­tiv i rol­ler­ne som bå­de kæm­pe­ba­by­er og de­res ked­som­me­ligt kon­trol­le­ren­de op­hav. Det er her­fra, klassikeren ’ Fy fy skam­me skam­me’ stam­mer. Og en hel ge­ne­ra­tion hu­sker de to, da de sam­men med sel­ve­ste Ghi­ta Nør­by var ’ Ude på no­get’ - det er den med Pal­le og Pol­le og Ruth.

Ud­dan­net læ­rer

Fa­de­ren var gan­ske vist skot­te, men Tom McEwan stam­mer fra Cor­by i Mid­teng­land. Egent­lig er han ud­dan­net læ­rer, men he­le ti­den spil­le­de han i di­ver­se or­ke­stre, og det var da og­så mu­sik­ken, som før­te ham til det dej­li­ge Dan­mark på et gæ­ste­spil.

Han blev hæn­gen­de, for ik­ke mindst de dan­ske kvin­der trak. I før­ste om­gang fi k han job på Ha­resko­vens Lil­lesko­le i 1968. Fag? Mu­sik og en­gelsk. Det har sik­kert ik­ke væ­ret ke­de­ligt, i hvert fald ik­ke for ele­ver­ne, for Tom McEwan el­sker at un­der­hol­de. Der gik da hel­ler ik­ke læn­ge, før og­så in­struk­tø­ren Sø­ren Kragh- Ja­cob­sen fi k øje på char­men og ta­len­ter­ne. B& U- af­de­lin­gen, dem med po­st­num­me­ret 2860 Sø­borg, fi k i ste­det glæ­de af McEwan, og fra 1974 satsede han det he­le på mu­sik­ken og sku­e­spil­let. ’ Næ næ næ næ næ, det må vi ik­ke’, sang han en­gang, men det er hel­dig­vis ik­ke no- get, han selv har eft er­le­vet i sin bro­ge­de kar­ri­e­re.

Gen­nem åre­ne har han med­vir­ket i ik­ke så lidt: Te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger bl. a. på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret og hos det en­gelsk­spro­ge­de That The­a­tre Com­pa­ny, hvor man og­så har kun­net se ham i helt an­dre to­ne­ar­ter, bl. a. i rol­ler hos Harold Pin­ter og Char­les Di­ck­ens. I tal­ri­ge ju­le­ka­len­de­re og i fi lm som Nils Malm­ros’ ’ År­hus By Night’, hvor han spil­le­de fi lm­hol­dets ind­spil­nings­le­der og fi k en Ro­bert for sin ind­sats. For ba­re at næv­ne nog­le. Og så er der selv­føl­ge­lig mu­sik­ken, som har be­ty­det det me­ste for ham, si­den han som sy­vårig hør­te et big­band på en strand og promp­te gik hjem og sned­ke­re­re­de et par trom­mestik­ker for at ham­re på ka­gedå­ser.

Han er sta­dig på stik­ker­ne. Gen­nem åre­ne har han spil- let med en lang ræk­ke band. Han er sta­dig sær­de­les ak­tiv in­den for ja­zzmu­sik­ken og ses og hø­res oft e sam­men med no­ta­bi­li­te­ter som Hu­go Ras­mus­sen, Jakob Di­ne­sen, Dai­mi, Tor­ben Kjær, Jes­per Løv­dal, Thor Ba­ck­hau­sen og Ni­els Vangkilde.

Tom McEwan er gift med sku­e­spil­ler Te­re­se Dams­holt, som han har søn­ner­ne Tim og Oli­ver med. I mor­gen fyl­der den mu­si­kal­ske eng­læn­der 75 år. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.