Brød­re­ne Grimm

BT - - TV - EVEN­TYR­FILM

De ver­dens­be­røm­te even­ty rdig­te­re brød­re­ne Grimm star­te­de de­res kar­ri­e­rer som pla­tug­ler, der i 1800- tal­lets Tys­kland drev dæ­mo­ner og spø­gel­ser på fl ugt! Det gav go­de pen­ge, og ri­si­ko­en var lil­le - det var nem­lig de to brød­res as­si­sten­ter, der me­get over- be­vi­sen­de spil­le­de de ån­der og dæ­mo­ner, som lod sig ud­dri­ve! Men pla­tug­ler­ne får plud­se­lig de­res sag for, da de plud­se­lig står over­for en rig­tig for­hek­set skov med rig­ti­ge varul­ve, rig­ti­ge hek­se og rig­tig livs­fa­re! Even­ty rfi lmen ” The Bro­t­hers Grimm” er ble­vet is­ce­ne­sat af sel- ve­ste mr. Mont­hy Pyt­hon - in­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter Ter­ry Gil­li­am - og i ho­ved­drol­ler­ne ses stjer­nesku­e­spil­ler­ne Matt Da­mon og He­ath Led­ger i det action­præ­ge­de even­ty r, hvor man for­sø­ger at frem­brin­ge den dra­ma­tik, som fi ndes i de me­re end 200

Wil­helm Grimm ( Matt Da­mon, bill.) og hans bror, Ja­cob ( He­ath Led­ger), er to op­fi nd­som­me fup­ma­ge­re, som i 1800- tal­let rej­ser fra lands­by til lands­by i det fransk­be­sat­te Tys­kland for at hjæl­pe folk med at dri­ve dæ­mo­ner og spø­gel­ser på fl ugt.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.