Hi­sto­risk Grand Prix- re­kord

Fle­re bi­ler, fl ere løb og fl ere pen­ge til vel­gø­ren­hed

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk Fo­to: Bjar­ne Bre­dal

Sid­ste we­e­kend løb Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix 2015 ad stab­len på Bel­la­høj i København. Solskins­vejr og et stærkt pro­gram be­tød, at årets Grand Prix slog al­le re­kor­der. 33.500 til­sku­e­re strøm­me­de til Bel­la­høj Park og gjor­de der­med Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix 2015 til det mest vel­be­søg­te Grand Prix til da­to.

Det var fem­ten­de gang Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix ( CHGP) blev afh oldt i København, og tred­je år Bel­la­høj Park var vært for ar­ran­ge­men­tet, hvor hi­sto­risk mo­tor­sport hyl­des med et lys­le­ven­de show med nog­le af mo­tor­sports- og bil­hi­sto­ri­ens stør­ste bi­ler. SE­NE­STE NYT Over we­e­ken­dens to da­ge be­søg­te he­le fem hi­sto­ri­ske ra­cer­klas­ser sam­men med fl ere op­vis­nings­klas­ser og den mo­der­ne DTC- se­rie om­rå­det om­kring den tid­li­ge­re Dy­resku­e­plads, der var om­dan­net til et om­fat­ten­de ak­ti­vi­tets­om­rå­de med store te­ma­skab­te bil­ud­stil­lin­ger.

Store nav­ne

Sam­men med fl ere end 225 ra­cer­kø­re­re fra de hi­sto­ri­ske klas­ser gæ­ste­de de stør­ste pro­fi ler fra ind- og ud­land det­te års ar­ran­ge­ment. CHGP am­bas­sa­dør Tom Kri­sten­sen hav­de ta­get to tid­li­ge­re Au­di- kø­re­re med til ra­cer­løb i København i form af Ri­nal­do Ca­pel­lo og Loïc Du­val. De hav­de sel­skab af de dan­ske Le Mans- pi­lo­ter Jan Magnus­sen, Mi­cha­el Chri­sten­sen, Marco Sø­ren­sen, Chri­stoff er Ny­gaard og Jo­hn Ni­el­sen samt McLaren For­mel 1- kø­re­ren Kevin Magnus­sen.

Joachim og Kri­sten­sen

Et af ar­ran­ge­men­tets fa­ste høj­de­punk­ter er Roy­al Pro/ Am, hvor ama­tør­ra­cer­kø­re­re dan­ner par med en af de pro­fes­sio­nel­le. Eft er to kon­kur­ren­ce­tæt­te he­ats blev den pu­bli­kums­ven­li­ge klas­se i søndagens af­gø­ren­de fi na­le vun­det af Loïc Du­val og Martin Ber­ner. Duo­en vandt for­an Ri­nal­do Ca­pel­lo og Oscar David­sen Sies­bye, mens Tom Kri­sten­sen og Prins Joachim blev num­mer tre, al­le i Lo­tus Cor­ti­na.

Sport­s­lig suc­ces

» Det er med stor be­gej­string, at vi i or­ga­ni­sa­tio­nen ser tilbage på det­te års ud­ga­ve af Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix. De man­ge hi­sto­ri­ske ra­cer­klas­ser, vo­res op­vis­nings­løb, samt den mo­der­ne DTC- se­rie blev af­vik­let med stor sport­s­lig suc­ces. Den enor­me støt­te fra al­le fron­ter er op­løft en­de, og vi ser al­le­re­de nu frem til 2016, « for­tæl­ler pri­mus mo­tor for CHGP, Jac Nel­le­mann.

Ra­ce for Ri­get slog og­så re­kord

Der var fart over fel­tet i sid­ste we­e­kend, da Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix blev af­holdt med Prins Joachim og Tom Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.