Bil uden brok

Ga­ran­ti, ud­sty r, for­nuft ig købspris og god drift sø­ko­no­mi er vig­ti­ge fak­to­rer, når val­get fal­der på en Hyun­dai

BT - - BILER - Mor­ten Kjeldsen mor­ten@ bi­len. dk

TEST

Den­ne ’ test’ er ik­ke en tra­di­tio­nel test af den nye Hyun­dai i30, som net­op har få­et et fa­ce­lift med ny, me­re ae­ro­dy­na­misk front, la­ve­re støj­ni­veau plus lidt me­re ba­sis­ud­sty r.

I ste­det har vi op­gra­de­ret Claus Gul­holm- Hansen Krü­ger, som til hver­dag ejer en fi re år gam­mel Huyn­dai i30, til den ny­e­ste i30, for at hø­re hans me­ning, og hvad der kan få ham til at skift e til den nye mo­del

Har ik­ke fortr­udt

Lad os slå fast med det sam­me: Claus er til­freds med sin sor­te Hyun­dai i30, der har run­det 80.000 km. Den afl øste en fransk­mand, der bød på eft er­hån­den mas­si­ve værk­steds­reg­nin­ger, og den tjek­kisk pro­du­ce­re­de syd­kore­a­ner har ik­ke skuff et.

Claus sæt­ter pris på må­den, bi­len kø­rer på, dens kom­fort­ud­styr samt ik­ke mindst dens for­nuft ige drift sø­ko­no­mi og Hyun­dais fem års ga­ran­ti uden ki­lo­me­ter­be­græns­ning. Tre gan­ge i lø­bet af de 80.000 ki­lo­me­ter har han be­nyt­tet sig af ga- ran­tien. Det stør­ste pro­blem var en fejl i bi­lens ka­ta­ly­sa­tor, som det tog værk­ste­det lidt tid at di­ag­no­sti­ce­re, men fejl­en blev ret­tet. Uden brok og na­tur­lig­vis gan­ske gra­tis.

På den ne­ga­ti­ve si­de tæl­ler fraværet af Blu­et­oo­th, og det kun­ne væ­re rart med lidt me­re over­skud i den 90 he­stes di­e­sel­mo­tor. Han er og­så en ken­de ir­ri­te­ret over støj­en fra sin gam­le i30er.

Sta­dig so­lid

Eft er en uge og knap 500 ki­lo­me­ter i den nye i30 er det tid at gø­re sta­tus. Die­sel­mo­to­ren er 1,6 li­ters og yder 110 he­ste­kræft er. Det er 20 he­ste ek­stra i for­hold til den gam­le, og det kan mær­kes. Mo­to­ren er me­re kul­ti­ve­ret, og støj­bil­le­det er min­dre an­mas­sen­de, selv­om der sta­dig er en del støj fra hju­le­ne.

Var­me i rat­tet, Acti­ve Plus- mo­del­lens Blu­et­oo­th og bak­sen­sor får kla­re plus­ser i Claus’ ka­rak­ter­bog, men han un­drer sig over fraværet af el­r­u­der bag og over, at man ik­ke kan til­kø­be ud­styr som au­to­ma­tisk ned­blæn­ding af baks­pej­let og regn­sen­sor.

En­de­lig un­drer det Claus, at Hyun­dai nær­mest er gå­et den mod­sat­te vej af al­le an­dre, når det kom­mer til in­fo­tain­ment­de­len. Mest ty­de­ligt ud­trykt ved stør­rel­sen på dis­play­et i mid­ter­kon­sol­len, der forun­der­ligt nok er min­dre i den nye mo­del. Tryk­føl­som skærm er hel­ler ik­ke en mu­lig­hed i den te­ste­de Acti­ve Plus ver­sion ( kan kun til­kø­bes top­mo­del­len Pre­mi­um) – hvil­ket for så vidt er ok – men Hyun­dais valg er i hvert fald ik­ke i takt med ti­den og stør­ste­delen af mo­der­ne men­ne­skers krav til in­tu­i­ti­ve bru­ger­fl ader.

At Hyun­dai ik­ke er fo­re­gangs- mænd, når det kom­mer til nytæn­ken­de løs­nin­ger og smart de­sign, æn­drer ik­ke ved, at Claus Gul­holm- Hansen Krü­ger klart vil over­ve­je en ny i30 med di­e­sel­mo­tor.

Til­freds­he­den med værk­ste­det, bi­lens ge­ne­rel­le på­li­de­lig­hed og et drift sbud­get uden over­ra­skel­ser ve­jer tungt. Og gør en i30 til så­dan en bil, han fo­re­træk­ker – alt­så en bil uden brok.

Her står en til­freds mand – Claus Gul­holm- Hansen Krü­ger – med sin Hyun­dai i30 fra 2011. Han har i en uge te­stet den nye i30 Acti­ve + til høj­re i bil­le­det.

Mid­ter­kon­sol­len i den nye Hyun­dai i30 - her er det he­le sam­let i én skærm, men en min­dre skærm.

Mid­ter­kon­sol­len i Hyun­dai i30 fra 2011 - med to skær­me, en til kli­maan­læg­get og en til ly­dan­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.