Kva­dra­disk, prak­tisk

Kore­ansk lav­prak­tik, store ita­li­en­ske arm­be­væ­gel­ser og fransk op­findsom­hed. Da­gens kom­bat­tan­ter er for­nuf­tens stem­mer med en pris på un­der 200.000 kr.

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

STOR­TEST

En kore­a­ner, en ita­li­e­ner og en fransk­mand mø­des på en hav­ne­kaj i København. Det kun­ne væ­re star­ten på en vit­tig­hed. Men i dag står der ik­ke un­der­hold­ning på pro­gram­met. I dag skal det hand­le om prak­tisk an­ven­de­lig­hed til un­der 200.000 kr.

Præ­mis­sen er alt­så for­nuft, vær­di­for- pen­ge­ne og bru­ger­ven­lig­hed. Test­bi­ler­ne er Ci­troën C4 Ca­ctus, den an­sigtsløf­te­de Kia Ven­ga og Fi­at 500L Li­ving. Den sid­ste kun­ne vi ha­ve snup­pet i den al­min­de­li­ge L- ud­ga­ve, der mod­sva­rer de an­dre bed­re. Men Li­ving- ud­ga­ven er 20 cm læn­ge­re, le­ve­rer næ­sten 200 li­ter ba­ga­ge­rums­plads me­re og ko­ster kun 10.000 kr. ek­stra. Tro mig – de pen­ge får du igen ved gensalg, så det er gal­skab at væl­ge an­det end den lange Li­ving- ud­ga­ve.

Fæl­les for al­le tre bi­ler er den re­la­tivt la­ve pris i for­hold til den go­de plads og den hø­je indstig­nings­høj­de. Det sid­ste be­ty­der, at du sæt­ter dig ind på sæ­det i ste­det for ned i sæ­det. Det sæt­ter især de lidt æl­dre bi- li­ster pris på. Bag­si­den ved den hø­je sid­de­høj­de er et højt tyng­de­punkt, der gi­ver stør­re kræng­ning i svin­ge­ne. Kø­rer du så hur­tigt, at du op­le­ver en ube­ha­ge­lig kræng­ning i de her bi­ler, så vil bør­ne­ne på bag­sæ­det hur­tigt bli­ve kø­re­sy­ge, og Bil­ka­po­ser­ne i ba­ga­ge­rum­met vil se ud som om, de har væ­ret i en tør­re­tum­b­ler.

Ita­li­ensk char­mør

Ita­li­e­ne­ren er den dy­re­ste. Den er og­så den mest rum­me­li­ge, og den der le­ve­rer det lækre­ste kva­li­te­tind­tryk. Mo­tor­tek­no­lo­gisk er den og­så længst frem­me i sko­en af de tre med en lil­le 2- cy­lin­dret tur­bo­mo­tor på 0,9 li­ter, der præ­ste­rer 20,8 km/ l og 105 hk. Det ly­der godt på pa­pi­ret. Men den lil­le Fi­at- mo­tor er lar­men­de – og kø­rer med mar­kant hø­je­re mo­tor­støjs- vo­lu­men end bå­de Ven­ga og Ca­ctus. Per­son­ligt fin­der jeg so­und­tra­ck­et char­me­ren­de – for­di jeg er bil­nørd – men for den gen­nem­snit­li­ge bi­list vil det ly­de som om no­gen slår græs ude un­der mo­tor­hjel­men. Læg der­til et sty­re­tøj og et sæt kø­re­e­gen­ska­ber, der sy­nes på dob­belt do­sis va­li­um og der­med to­talt be­dø­ve­de, og 500L Li­ving le­ve­rer in­gen kø­reg­læ­de. Men som sagt – sjov er ik­ke en af­gø­ren­de fak­tor i den­ne test, så det la­der vi lig­ge. For 15.200 kr. kan man til­kø­be en ek­stra sæ­deræk­ke, så bi­len bli­ver til en syv­per­so­ners MPV. Der er ik­ke plads til to voks­ne på de ba­ger­ste sæ­der. Men to twe­ens er der plads til, og det vil væ­re godt for bå­de brugs- og gensalgs­vær­di­en

Vi­sio­nær fransk­mand

Fransk­man­den, er den mest nytæn­ken­de. Ide­en med C4 Ca­ctus er at gø­re tin­ge­ne sim­pelt. Det be­ty­der f. eks., at ba­gr­u­der­ne ik­ke kan rul­les ned, men kun vip­pes op. Det spa­rer en ru­de­hejs­me­ka­nis­me og der­med vægt. Det prin­cip er og­så brugt på grund­kon­struk­tio­nen, der ik­ke er de­sig­net til at kun­ne ta­ck­le me­re end 110 hk. Det gør den let­te­re end kon­kur­ren­ter­ne, og med en kø­re­klar vægt på kun 1.040 kg, er den klart te­stens let­te­ste, da beg­ge kon­kur­ren­ter ve­jer 1.290 kg. De 250 kg min­dre be­ty­der sam­ti­dig at den re­la­tivt be­sked­ne 3- cy­lin­dre­de mo­tor uden tur­bo på 82 hk le­ve­rer bå­de ac­ce­le­ra­tion og top­fart, der mat­cher kon­kur­ren­ter­nes, men sam­ti­digt gi­ver en bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi, hvor C4 Ca­ctus med si­ne 21,8 km/ l er he­le 3,9 km/ l bed­re end Ven­ga. Læg der­til nog­le funky og nytæn­ken­de løs­nin­ger som boble­pla­sten på si­den, der fore­byg­ger par­ke­rings­bu­ler, el­ler air­bag­gen i pas­sa­ger­si­den, der er mon­te­ret i lof­tet, og der­for gi­ver et stort og re­gu­lært hand­ske­rum. Sim­pelt, prak­tisk, nytæn­ken­de og bil­ligt.

Kon­ser­va­tiv kore­a­ner

Kia Ven­ga er te­stens æld­ste bil med en fød­sel­sat­test, der si­ger 2010. Men den er net­op ble­vet an­sigtsløf­tet, og det har bragt den på om­gangs­høj­de med ka­len­de­ren – i hvert fald visu­elt. Ven­ga er ken­de­teg­net ved en godt ud­hu­let ka­bi­ne og en sæ­deræk­ke num­mer to, som kan for­sky­des – li­ge­som 500L.

Mo­to­ren er en halv­gam­mel sag, og det kan af­læ­ses på brænd­stof­for­bru­get, der er te­stens hø­je­ste. På den an­den si­de er den te­stens mest støjsva­ge tak­ket væ­re dens klas­si­ske 4- cy­lin­dre­de kon­struk­tion. Den har fint med plads og og­så et an­stæn­digt ba­ga­ge­rum, der er mar­kant stør­re end Ca­ctus. Ka­bi­nen er imid­ler­tid halv­trist og kon­ser­va­tiv, og den le­ve­rer in­gen po­int på læk­ker­heds­kon­to­en. Den er klart te­stens mest tra­di­tio­nel­le bil, og det kan væ­re bå­de en for­del og en ulem­pe – af­hæn­gigt af, hvor­dan man har det med den slags. Der­u­d­over er Ven­ga i den te­ste­de ’ In­tro Edi­tion’ te­stens mest ve­lud­sty­re­de bil – med kli­maan­læg, to­ne­de ru­der, fart­pi­lot og man­ge an­dre læk­ke­ri­er. Kia fri­ster yder­me­re med syv års fa­briks­ga­ran­ti, og så er spørgs­må­let, om vi ik­ke i vir­ke­lig­he­den har en vin­der?

Konklusion

Per­son­ligt vil­le jeg hop­pe på en C4 Ca­ctus. Den er funk­tio­nel, prak­tisk og har oce­a­ner af ka­rak­ter. Der­u­d­over er dens let­vægts­kon­struk­tion en stor for­del i for­hold til bå­de for­brug og kø­re­dy­na­mik - om­rå­der hvor den klart slår Fi­at 500L Li­ving. Nu kan man ind­ven­de, at Ca­ctus ik­ke er en re­gu­lær mi­ni- MPV, men den har høj indstig­nings­høj­de og er uhy­re funk­tio­nel, og det kva­li­fi­ce­rer den til bå­de te­sten og tit­len.

Men jeg er bil­nørd, og det af­spej­ler val­get. Folk, der har det med bi­ler, som jeg har det med sur­dejs­bag­ning, vil gi­vet­vis fo­re­træk­ke Kia Ven­ga. Dens ga­ran­ti og hø­je ud­styrsni­veau gør den at­trak­tiv. Men jeg vil­le ik­ke kun­ne leve med en bil, hvis pri­mæ­re de­sign­mål sy­nes at væ­re at fal­de i med mæng­den. Så hel­le­re en vi­sio­nær fransk­mand, når tu­ren går hjem fra hav­ne­kaj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.