En fryg­tind­g­y­den­de

510 hk: AMG- ud­ga­ven af den nye Mer­ce­des C- klas­se gi­ver

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

VIL­DE VOG­NE

Jeg kan ik­ke af­vi­se, at en la­bo­ra­to­ri­e­test af det 65.000 kr. dy­re nap­palæ­der- ind­træk i test­bi­len må­ske vil af­slø­re en lil­le smu­le urin. Ba­re en lil­le bit­te smu­le.

En AMG i ind­kørs­len be­ty­der nem­lig test­tu­re til de fle­ste af na­bo­er­ne. Og de skreg, gjor­de de. I et om­fang hvor det ik­ke kan af­vi­ses, at de … ja .. alt­så .. du ved. Men jeg er ik­ke sik­ker, for jeg hav­de travlt med at hol­de fast i rat­tet. Ac­ce­le­ra­tio­nen og over­ra­s­k­lel­sen er monu­men­tal. Bå­de for­di Mer­ce­des- AMG C63 S ram­mer 100 km/ t på fi­re se­kun­der, men mindst li­ge så me­get for­di den lig­ner en al­min­de­lig fa­mi­lie­bil.

Okay, skør­ter­ne er la­ve og bre­de og dæk­ke­ne dit­to. Men den sig­na­le­rer ik­ke su­per­bils­præ­sta­tio­ner. Så selv­om mo­to­ren ly­der som ver­dens vre­de­ste tor­den­vejr fan­get i det halvan­den ku­bik­me­ter store mo­tor­rum, så over­ra­sker bi­len alt og al­le. Fra hus­mødre til bil­nør­der. Ja, selv en fuld­be­fa­ren mo­tor­skri­bent.

Jeg har på de her si­der gen­tag­ne gan­ge be­skyldt Mer­ce­des for at ud- van­de de­res AMG brand. De skyl­di­ge er de ’ små’ Mer­ce­des- AMG mo­del­ler som A- Klas­se A45 AMG og CLA A45 AMG.

Ud­van­det AMG

Med de­res fi­re­hjul­s­træk og fes­ne 2- li­ters tur­bo­mo­tor har de på trods af de­res im­po­ne­ren­de 360 hk al­drig for­søgt at ta­ge li­vet af mig. Det ly­der må­ske som en god ting. Men ik­ke sat sam­men med AMG- be­teg­nel­sen. Jeg ved godt, at jeg sæt­ter AMGu­ni­ver­set op på en pie­destal. Men tra­di­tio­nelt har en Mer­ce­des med et AMG- skilt væ­ret et van­vids­mo­bil med en ond V8- mo­tor og et så ufor- ud­si­ge­ligt tem­pe­ra­ment, at den fik Han­ni­bal Lecter til at vir­ke som en til­reg­ne­lig møn­ster­bor­ger. Det har be­ty­det, at AMG- eje­re hi­sto­risk set har væ­ret om­gær­det af en ære­frygt og mystik, som selv ik­ke Fer­ra­ri- el­ler Pors­che­e­je­re kun­ne mat­che. Hver ene­ste af­ten, AMG’en og dens ejer tril­le­de hjem på vil­la­vej­en, nik­ke­de na­bo­er­ne an­der­ken­den­de og mum­le­de ’ han over­le­ve­de end­nu en dag’.

I en tid, hvor jag­ten på at eli­mi­ne­re og fjer­ne al­le ri­si­ci ved li­vet, har AMG væ­ret en ø af van­vid midt i det vel­fri­se­re­de vel­færds­sam­fund. Et sted, hvor den dres­se­re­de fa­mi­lie­far kun­ne leve på græn­sen. Et au­to­mo­bilt svar på ro­de­oryt­te­ren, der sæt­ter sig op på den ol­me tyr og gi­ver sig hen til adre­na­li­nen. Man kan stille al­le mu­li­ge spelt­bag­te spørgs­mål om ri­me­lig­he­den i at la­de den slags bi­ler kø­re på of­fent­lig vej. Men hvis vi la­der folk ta­ge an­svar for de­res eget liv og sam­ti­digt for­ven­ter, at de hol­der fin­gre­ne fra knap­pen, der sæt­ter bi­len i Sports- mo­de, mens de er i by­mæs­sig be­byg­gel­se, så tror jeg, det går.

Dræ­ber­ma­ski­ne

På en tra­fik­for­ladt sog­ne­vej for­ma­ster jeg mig ud i et for­søg. Først

Bort­set fra spoi­ler­sæt­tet og de rø­de brem­seca­li­per er det ik­ke til at se, at det her er en 510 he­stes su­per­sport­s­vogn klædt ud som fa­mi­lie­vogn..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.