Mer­ce­des

Sve­di­ge hånd­fal­der ved al­le ha­stig­he­der

BT - - BILER -

fl ip­per jeg bi­len i Sport og der­næst i Sport+ mo­de. Den syv- trins dob­belt­kob­lings­sports­gear­kas­se skif­ter et par trin ned, spe­e­der­re­spon­sen bli­ver hur­ti­ge­re, un­der­vog­nen stram­me­re og ly­den on­de­re.

Yes, ba­by. Det her er det tæt­te­ste, en al­min­de­lig fa­mi­lie­far kom­mer på at leve på kan­ten. 20 mi­nut­ter og et en­kelt ik­ke- plan­lagt fl yve­hop se­ne­re er min skjor­te sprøjts­vedt gen­nem­blødt un­der ar­me­ne og på ryg­gen, og mi­ne pupil­ler er ud­vi­det. Krop­pen er i sam­me alarm­be­red­skab, som men­ne­ske­ra­cen ud­vik­le­de spe­ci­fi kt til mam­mutj­agt for over 15.000 år si­den. AMG C63 S er for van­vit­tig. Som i FOR van­vit­tig. Jeg tror, jeg be­nyt­te­de 80 pct. af bi­lens po­ten­ti­a­le og 97 pct. af mit eget. Mens bi­len køler, er der tid til at re­fl ek­te­re lidt over op­le­vel­sen.

Fryg­tind­g­y­den­de

Mer­ce­des- AMG C63 S er en af de vil­de­ste bi­l­op­le­vel­ser, jeg har haft . Den er se­ri­øst fryg­tind­g­y­den­de. Et tril­len­de monu­ment over hvad et hold højt­be­tal­te ty­ske mo­tor­sport­s­nør­der kan få ud af en fersk ud­se­en­de fa­mi­lie­bil.

I vir­ke­lig­he­den hø­rer den hjem­me på en ra­cer­ba­ne. El­ler på den ty­ske Au­to­ba­hn. Og hvem fi nder og­så på at vink­le en 4- li­ters V8 mo­tor med to store tur­bo­møl­ler ned i mo­tor­rum­met på en se­dan med bag­hjul­s­træk? Det gør nør­der­ne hos AMG. Selv­føl­ge­ligt gør de det.

Jeg var ban­ge for, at de hav­de tabt sut­ten og de­res pas­sion, eft er at ha­ve te­stet he­le se­ri­en af små AMG­mo­del­ler. Men ba­re ro­lig. Test­bi­len vi­ser, at der sta­dig fi ndes nye AMG- mo­del­ler, der prø­ver at ta­ge li­vet af dig, hvis ik­ke du ta­ger dem al­vor­ligt. Det er bå­de befriende og fuld­stæn­digt uansvar­ligt i den­ne om­k­lam­ren­de og ri­si­ko­e­li­mi­ne­ren­de tid, vi le­ver i. Nu er ty­sker­ne dog sta­dig­væk ty­ske­re og der­for uhy­re an­svars­be­vid­ste. Ude i mo­tor­rum­met ad­va­rer et lil­le pik­to­gram mod, at man læ­ner sig in­d­over mo­to­ren med slips på, så læn­ge kø­le­ren kø­rer.

Ty­ske­re kan gø­re me­get for ik­ke at væ­re ty­ske­re, men helt slip­pe for­nuft en kan de ik­ke.

Det tæt­te­ste, vi kom­mer, er en bag­hjul­struk­ken AMG. Jeg er delt mel­lem at ud­ste­de en skrift lig ad­var­sel for van­vid el­ler hyl­de den, som jeg ik­ke har hyl­det no­get si­den Marco Van Ba­sten hu­se­re­de i AC Milans an­greb. Jeg lan­der på det sid­ste. Gud ske tak og lov for van­vit­ti­ge ty­ske­re og AMG.

De fi­re mon­te­re­de 19 tom­mer fæl­ge ko­ster den net­te sum af 33.000 kr..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.