EL­GAARD TILBAGE I SPID­SEN AF DTC

BT - - BILER -

en ot­ten­de­plads. I fi­na­len gik det helt galt, da han røg i be­ton­mu­ren, da to kø­re­re for­an ham kol­li­de­re­de.

Den­nis Lind hav­de og­så væ­ret uhel­dig i før­ste kva­li­fi­ka­tions­he­at, men kør­te sig i fi­na­len op fra tien­de- til an­den­plad­sen for­an Mik­kel C. Jo­han­sen, der på al­ler­sid­ste om­gang tog tred­je­plad­sen fra nor­ske Se­ba­sti­an Aar­vik. Her lå en af klas­sens un­ge kø­re­re – Martin V. Jen­sen – med helt frem­me i tæt kamp med Mi­cha­el Mar­kus­sen, men beg­ge be­gik dum­me fejl i de­res dyst. Først un­der­sty­re­de Martin V. Jen­sen ind i en dækmur i et ven­stresving og brøk­de­le af et se­kund der­ef­ter be­gik Mi­cha­el Mar­kus­sen den sam­me fejl. Her var det dog ba­re Martin V. Jen­sens bil, han ram­te.

Re­sul­ta­tet af we­e­ken­dens Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix med­før­te fle­re æn­drin­ger i mester­skabs­stil­lin­gen.

Cas­per El­gaard pres­se­de Jan Magnus­sen bort fra før­ste­plad­sen, mens Ma­ri­us Nak­ken fra Nor­ge måt­te li­de den tort at ryk­ke fra an­den- til sjet­te­plad­sen ef­ter en we­e­kend, hvor han i det ene kva­li­fi­ka­tions­he­at gik i stå i star­ten og blev på­kørt bag­fra, mens han i fi­na­len måt­te ud­gå ef­ter at ha­ve re­vet et for­hjuls­op­hæng af.

Næ­ste af­de­ling i Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip kø­res på Ring Djursland den 15.- 16. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.