TILBAGE I FRONT

BT - - BILER -

Ind­til lø­bet i København var Jan Magnus­sen den ene­ste, der hav­de vun­det et byløb i DTC- se­ri­en. For­tæl os om din we­e­kend.

” Og min we­e­kend var helt sik­kert ble­vet no­get svæ­re hvis ik­ke, det var for­di at Jan Magnus­sen blev sat af i før­ste sving i løb 1. Men når det er sagt, så hav­de vi en fan­ta­stisk we­e­kend, hvor alt vi gjor­de vir­ke­de som det rig­ti­ge. Helt tilbage fra vo­res for­be­re­del­ser hjem­me i vo­res wor­ks­hop, hvor se­tup af bi­len læn­ge har væ­ret et em­ne, da vi jo al­drig hav­de kørt på den­ne ba­ne i København før. Og man må si­ge at vi ram­te spot on, for vi æn­dre­de in­tet på det se­tup vi kom med he­le we­e­ken­den.”

Hav­de du selv tro­et på, at du kun­ne vin­de al­le tre løb in­den we­e­ken­den star­te­de?

” Nej det hav­de jeg ik­ke. Det er klart at på by­ba­ner, hvor vi ik­ke byt­ter rundt på de 8 før­ste ef­ter løb 1, at ens chan­cer for et hat­tri­ck stør­re end, når vi kø­rer på de an­dre ba­ner. Men med den hår­de mod­stand, der er i DTC, så er et hat­tri­ck be­stemt ik­ke sær­ligt nemt at få med hjem.”

Mens fle­re af di­ne kon­kur­ren­ter­ne hav­de en ræd­som we­e­kend score­de og­så din team­kol­le­ga Den­nis Lind go­de po­int til mester­ska­bet. Hvor­dan vur­de­rer du hans præ­sta­tion i København?

” Den­nis Lind gjor­de det fan­ta­stisk godt he­le we­e­ken­den. Det har ik­ke væ­ret nog­le nem­me uger op til lø­bet for ham. At gå rundt uden at vi­de om man er købt el­ler solgt er ik­ke sjovt for en ung kø­rer som Den­nis. Så at kom­me tilbage og gø­re det han gjor­de vi­ser ba­re end­nu en­gang, at Den­nis Lind er et af de stør­ste ta­len­ter, vi har i dansk mo­tor­sport og en knægt der, hvis han bli­ver gu­i­det rig­tigt, kan nå langt i hans kar­ri­e­re.”

Ef­ter de tre DTC- løb på Bel­la­høj Park blev der vendt godt og grun­digt rundt på stil­lin­gen i DTC, hvor du er ny mand i front. Hvor­dan fø­les det?

” Det fø­les al­tid godt at fø­re et mester­skab. Men vi er kun halvvejs, så jeg ved og­så godt, at der skal man­ge go­de resultater i hus end­nu før et mester­skab er i hus.”

Af­stan­den til Jan Magnus­sen på an­den­plad­sen er he­le 30 po­int. Fø­ler du al­le­re­de nu, at du er på vej mod end­nu et mester­skab selv om der er fi­re af­de­lin­ger end­nu?

” Jan før­te med 35 po­int ned til mig in­den CHGP og er nu 30 po­int ef­ter. Så på den må­de er 30 po­int ik­ke me­get. Vi har sta­dig 300 po­int at kø­re om før mester­ska­bet er af­gjort.”

Næ­ste af­de­ling kø­res på Ring Djursland. Vil Mas­si­ve Mo­tor­sport fort­sæt kø­re of­fen­sivt for at vin­de, el­ler vil du al­le­re­de nu tæn­ke me­re på mester­ska­bet end in­di­vi­du­el­le løbs­sej­re?

” Det er alt for tid­ligt at kø­re de­fen­sivt så vi vil sta­dig gø­re alt hvad vi kan for at vin­de al­le de løb vi kan.” Cas­per El­gaards team­kol­le­ga Den­nis Lind hav­de som nævnt og­så en god we­e­kend i København, hvor han slut­te­de søndagens fi­na­le­løb på an­den­plad­sen. En placering, der på tv så ud til at ha­ve stor emo­tio­nel be­tyd­ning for den un­ge ra­cer­kø­rer. For den 20. ju­ni blev Den­nis Lind el­lers sus­pen­de­ret for re­sten af sæ­so­nen. Men ef­ter fle­re ugers tu­mult be­slut­te­de Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­ons ( DASU) Ama­tør- og Or­dens­ud­valg at om­stø­de sus­pen­sio­nen.

Den­nis Lind ( DL) Ef­ter søndagens fi­na­le så du ty­de­lig rørt ud. Prøv at be­skri­ve hvad du føl­te ef­ter dit ra­ce?

” Jeg føl­te en vir­ke­lig stor let­tel­se. Det har væ­ret nog­le hår­de uger rent men­talt op til lø­bet, og det var vig­tigt at kom­me godt i gang igen med at kø­re mo­tor­løb.”

Der har væ­ret ut­ro­lig me­get snak om din per­son og den hæn­del­se på Pad­borg Park, hvor du blev straf­fet for at på­kø­re en kon­kur­rent. Fø­ler du ret­fær­digt be­hand­let he­le vej­en rundt?

” In­gen kom­men­ta­rer.”

Hvor­dan var det at kø­re ra­ce i Kø­ben­havns ga­der?

” Det var rig­tigt fedt, en su­per sjov og me­get ud­for­dren­de ba­ne. Jeg hav­de rig­tig god spe­ed i bi­len, og føl­te at jeg kun­ne pres­se lidt ek­stra på for at over­ha­le, hvil­ket var mu­ligt i København fle­re ste­der.”

Hvad kan vi for­ven­te af Den­nis Lind til næ­ste ra­ce på Ring Djursland?

” Jeg er en del po­int bag­ud nu, så et par sej­re vil­le ik­ke væ­re dår­ligt …”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.