FI­A­SKO FOR JAN MAGNUS­SEN I KØ­BEN HAVN

BT - - BILER -

pla­ce­rin­ger un­der et over­ha­lings­for­søg og kør­te i mål på en 8. plads. I søndagens fi­na­le­løb, der blev kørt for­an næ­sten 20.000 til­sku­e­re, gik det imid­ler­tid helt galt, da Jan Magnus­sen at­ter røg i be­ton­mu­ren. Den­ne gang for­di to kon­kur­ren­ter for­an ham kol­li­de­re­de, og den ene bil ram­te Magnus­sen. ” Jeg var på vej for­bi og blev plud­se­lig pres­set i væg­gen med et or­dent­ligt brag, lød det fra Jan Magnus­sen, som for an­den gang i we­e­ken­den måt­te la­de sig ud­gå.

Ef­ter af­de­lin­gen i København er du 30 po­int bag­ef­ter Cas­per El­gaard. Er det for me­get, el­ler tror du sta­dig på mester­skabs­suc­ces?

” Ja, det gør jeg be­stemt. At vi mi­ster fø­rin­gen i København er ik­ke et ud­tryk for vo­res per­for­man­ce, men slet og ret uheld. Jeg får po­le, men bli­ver kørt af i før­ste sving, og da jeg må la­de mig ud­gå, er min skæb­ne for we­e­ken­den be­seg­let. Men Cas­per El­gaard kan væ­re li­ge så uhel­dig i næ­ste we­e­kend, så vi ta­ger den der­fra.”

Der re­ste­rer fi­re af­de­lin­ger end­nu, og den næ­ste kø­res i den kom­men­de we­e­kend på Ring Djursland. Hvor­dan har du det på den lil­le og ku­pe­re­de ba­ne på Mols?

” Djursland er en fed og un­der­hol­den­de ba­ne, net­op for­di den er så ku­pe­ret til for­skel fra de tem­me­lig fla­de Pad­borg Park og Jyl­lands­rin­gen. Ba­nen er til gen­gæld ret smal og ik­ke sær­lig langt, så der er rift om plad­ser­ne. Det er an­den gang, vi be­sø­ger Ring Djursland med de nye DTC- bi­ler. Sid­ste år fik vi dår­ligt vejr og en mas­se regn, men i år hå­ber vi på solskin og et godt ra­ce.”

Vi har set og op­le­ve­de nog­le helt fan­ta­sti­ske og me­get spæn­den­de DTC- løb frem til nu i årets sæ­son. Hvor­dan tror du løbswe­e­ken­den på Djursland vil ud­fol­de sig?

” For mit eget ved­kom­men­de skal den ha­ve fuld gas. Jeg skal ha­ve fø­rin­gen igen hur­tigst mu­ligt, og vi har li­ge set, hvor me­get stil­lin­gen kan ryk­ke på en en­kelt we­e­kend.”

Helt kort her til sidst. Din team­kol­le­ga Mi­cha­el Mar­kus­sen kør­te igen i København hur­tigt og me­get over­be­vis­sen­de. Har du et par ord til hans ud­vik­ling og præ­sta­tio­ner?

” Mar­kus­sen har haft nog­le uhel­di­ge løb den­ne sæ­son, men net­op i København fik han vist, at han kan må­le sig med de bed­ste i se­ri­en. Hans fart i we­e­ken­dens fi­na­le var im­po­ne­ren­de, og hans over­ha­lin­ger var over­leg­ne. Desvær­re kør­te han sig selv af mod slut­nin­gen af lø­bet sam­men med den kon­kur­rent, han var ved at over­ha­le. Det lig­ne­de el­lers sæ­so­nens før­ste po­di­e­pla­ce­ring, men jeg er sik­ker på, at han nok skal kom­me igen.” Jan Magnus­sens 23- åri­ge team­kam­me­rat, Mi­cha­el Mar­kus­sen, hav­de nem­lig ud­sigt til sæ­so­nens før­ste po­di­e­pla­ce­ring på by­ba­nen om­kring Bel­la­høj. Den un­ge Kol­ding- kø­rer star­te­de sek­ser i fi­na­len, hvor han for­an be­gej­stre­de til­sku­e­re la­ve­de fle­re go­de over­ha­lin­ger, sat­te ba­ne­re­kord og kør­te sig frem til en 3. plads. ” Med tre om­gan­ge tilbage kun­ne jeg se po­di­e­pla­ce­rin­gen for­u­de, men så gik det selv­føl­ge­lig galt”, for­kla­re­de Mar­kus­sen. ” Un­der en ned­brems­nings­du­el fort­sat­te min kon­kur­rent ind i mu­ren, og jeg var for sen til at re­a­ge­re, så vi kol­li­de­re­de og måt­te beg­ge ud­gå. En kæm­pe skuf­fel­se, især for­di al­le mi­ne me­ka­ni­ke­re, fa­mi­lie og sponso­rer me­re end no­gen an­dre hav­de fortjent, at den placering kom i hus,” slut­te­de Mi­cha­el Mar­kus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.