TID­LI­GE­RE ROOK­IE ME­STER VEN­DER HJEM

BT - - BILER -

Ni­cki Pe­ter­sen ( NP), du har ik­ke tid­li­ge­re i år del­ta­get i løb på dansk as­falt på grund af sam­men­fald med NA­SCAR- ka­len­de­ren. For­tæl os om din sæ­son frem til nu.

” Det har væ­ret en ut­ro­lig spæn­den­de start på ra­cer­å­ret. Og ind­til nu har min sæ­son i Na­scar væ­ret rig­tig god. Ik­ke helt uden pro­ble­mer, men jeg har lært me­get af at kom­me ud og kø­re på de uden­land­ske ba­ner, der of­te er bå­de læn­ge­re og stør­re end de dan­ske. Jeg er med i top­pen som og­så var mit mål.”

( NP), kan du kort be­skri­ve for­skel­len fra din DTC- ra­cer til din Na­scar- ra­cer?

” Sel­ve bi­ler­ne lig­ner hin­an­den me­get, men Na­scar- ra­ce­ren er ba­re li­ge lidt me­re ame­ri­kansk. Den store for­skel lig­ger i kø­re­sti­len for­di, der er en stor for­skel på dæk­ken­de. Vi kø­rer på de sam­me dæk i den Eu­ro­pæ­i­ske Na­scar- se­rie som i USA, og da de har en an­der­le­des højde pro­fil, skal man kø­re dem me­get blidt. I mod­sæt­ning til DTC bi­len hvor det er mu­ligt at kø­re me­get hårdt på dæk­ke­ne.”

( NP), hvor­dan er det at kø­re på de lidt stør­re eu­ro­pæ­i­ske ra­cer­ba­ner?

” Det er en kæm­pe op­le­vel­se i sig selv, men man læ­rer og­så ut­ro­ligt me­get af det, da ha­stig­he­der­ne of­test er hø­je­re og der­med kræ­ver bi­len me­re af dig på græn­sen.”

( NP), hvad har væ­ret den stør­ste ud­for­dring i Na­scar?

” Helt klart at skul­le om­stil­le sig til bi­len, da den kø­rer me­get an­der­le­des end DTC ra­ce­ren. Oven i det kø­rer vi og­så på oval­ba­ner som er no­get man ik­ke ba­re li­ge hop­per ind og gør. Bi­len op­fø­rer sig helt an­der­le­des, for­di den er sat skævt op og der er ba­re nog­le store kræf­ter på spil, og det gør det van­ske­ligt at ar­bej­de med bi­lens indstil­lin­ger. ”

( NP), Er du til­freds med din ind­sats i Na­scar ind­til vi­de­re?

” Be­stemt! Jeg har holdt mig sta­bilt i top 5, og har væ­ret tæt på en top 3- placering, men på grund af en fejl smut­te­de den for­an kø­ler­hjel­men på mig.”

( NP), du kør­te i for­ri­ge we­e­kend årets før­ste DTC løb i København. Hvor­dan var det at ven­de tilbage til Au­toMe­ster DTC?

” Det var dej­ligt at kom­me tilbage, og del­ta­ge på dansk grund og hil­se på al­le mi­ne dan­ske kol­le­ga­er igen. Jeg syn­tes helt klart at DTC fel­tet er et af Eu­ro­pas hårdeste, da kon­kur­ren­cen er så li­ge.”

( NP), du hav­de en blan­det we­e­kend til CHGP. For­tæl os om den

” Ja, jeg op­le­ve­de lidt af alt. Først dø­je­de jeg med store brem­se pro­ble­mer, og kun­ne kun brem­se på for­hju­le­ne. Det blev så la­vet til he­at 1, hvor jeg fik en ka­non start, men kom med 5 km for me­get ind i et sving, og på så­dan en ba­ne, når man kø­rer så tæt på græn­sen, er det mar­gi­na­ler der skal til før det går galt. Og det gjor­de det, og en tred­je­plads smut­te­de. Men i sid­ste he­at kør­te jeg fra P16 til P6, og det er jeg fint til­freds med ef­ter for­hol­de­ne. Mi­ne me­ka­ni­ke­re gjor­de et fan­ta­stisk ar­bej­de, vi stod til ik­ke at kun­ne kø­re vi­de­re ef­ter he­at 1, men de knok­le­de sgu og gjor­de vi kom ud at kø­re igen! Stor respekt til dem helt sik­kert.”

( NP), du ud­gik fra en po­ten­ti­el 3. plads i løb 1. Var det en me­get stor skuf­fel­se?

” Ja, me­get. Men omvendt vi­ste vi god spe­ed og det var fedt at vi­se gut­ter­ne i top- pen, at jeg er tilbage i fel­tet.”

( NP), du kø­rer de re­ste­ren­de ef­ter­årsløb i DTC. Mester­ska­bet kan du ik­ke væ­re med i, men hvad er di­ne eg­ne for­vent­nin­ger til dig selv for re­sten af sæ­so­nen? NP: ” At nå en po­di­e­pla­ce­ring. Jeg kan til­la­de at kø­re me­re frit uden hen­syn til mester­ska­bet, så vi sat­ser på at sam­le lidt sølv­tøj sam­men i re­sten af sæ­so­nen.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.