DRØM­MEN BRAST

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen grin­te lidt, men hav­de lyst til at græ­de, da VMgul­det glip­pe­de, og guld­fa­vo­rit­ten måt­te nø­jes med bron­ze

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­T­UR Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Drøm­men om VM- guld brast, men sam­ti­dig und­gik Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, hvad hun hav­de fryg­tet. Skuf­fel­sen over en fjer­de­plads, som fik tå­rer­ne til at fly­de ved OL i Lon­don 2012, og som si­den har sid­det fast i fyn­bo­en som en mod­by­de­lig ta­to­ve­ring.

Der­for var det en ny­bagt bron­ze­vin­der, der kort ef­ter sit skuf­fen­de fi­na­le­he­at hav­de svært ved at fin­de en pas­sen­de gri­mas­se til bron­zen, som hun måt­te de­le med to svøm­me­re, der kom ind i nøj­ag­tig sam­me tid som hen­de. det klart, at skuf­fel­sen over mang­len­de guld fyld­te me­re end glæden over end­nu en dansk VM- me­dal­je.

» Ja, når man ser på, hvil­ke ti­der der blev svøm­met på. Det er dår­li­ge ti­der. Det er jo der­for, hun si­ger, at det er til at gri­ne og græ­de over, når det en­der, som det gør. «

Lars Gre­en Bach kan hå­be på me­re dansk me­tal, når Lot­te Fri­is og Je­a­net­te Ot­te­sen svøm­mer fi­na­le i hen­holds­vis 800 me­ter fri og 50 me­ter but­ter­fly. Je­a­net­te Ot­te­sen blev fi­na­le­klar kort ef­ter Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens fi­na­le og hav­de ro­ser til sin dan­ske svøm­me­kol­le­ga.

» At bli­ve num­mer tre i ver­den, sy­nes jeg er me­get godt, « sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen med ge­val­dig un­der­dri­vel­se i stem­men.

» Det er ba­re et tough ga­me det her. Det er svært at hol­de sig på top­pen. Spe­ci­elt når man har væ­ret helt derop­pe, hvor hun har væ­ret. Jeg sy­nes sgu, hun er tough, og jeg ta­ger hat­ten af for hen­de. Jeg sy­nes, hun skal væ­re stolt, « sag­de sprintdron­nin­gen.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen kan nu så småt be­gyn­de for­be­re­del­sen til næ­ste som­mers OL i Rio. Først gæl­der det dog li­ge da­gens 50 me­ter bryst og mor­gen­da­gens hold­kap.

Her­ef­ter kan hun fo­ku­se­re på den mis­sion, hun gen­tog fle­re gan­ge i pres­sezo­nen. At hun vil væ­re ver­dens hur­tig­ste svøm­mer i en fi­na­le.

Bron­ze kan gi­ve ro

Iføl­ge Je­a­net­te Ot­te­sen kan gårs­da­gens skuf­fel­se må­ske ven­des til en lil­le for­del i den jagt.

» At hun får en bron­ze her kan

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015 må­ske gø­re, at pres­set på hen­de bli­ver lidt me­re af­dæm­pet. Det kan må­ske gø­re, at hun kan hvi­le lidt me­re i sig selv næ­ste år. «

Sva­ret får vi i Rio næ­ste år, men først kan vi til­la­de os at hå­be på me­re dansk me­tal i ef­ter­mid­dag. Sær­ligt Je­a­net­te Ot­te­sen lig­ner en me­dal­je­kan­di­dat.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ( i mid­ten) kun­ne ik­ke hol­de sin fø­ring på de sid­ste me­ter i fi­na­len i 200 me­ter bryst og måt­te i sid­ste en­de ta­ge til tak­ke med at bli­ve en af tre bron­ze­vin­de­re. Ka­na­to Wa­ta­na­be, Ja­pan, ( nr. to fra ven­stre) vandt guld, mens Mi­cah Lawren­ce, USA ( tv.) tog sølv­me­dalj­en. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.