Kim Aa­bech er afh æn­gig af mål

AGF- top­sco­re­ren har en trus­sel hæn­gen­de over ho­ve­d­et – scor el­ler sæt dig ud på bæn­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MAALBECH Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Mi­cha­el Fal­kes­gaard Mik­kel Kir­ke­skov Kas­per Lar­sen Hal­l­gri­mur Jo­nas­son Oli­ver Lund Emil Lar­sen Mo­ha­med El Ma­kri­ni Ari Sku­la­son Mat­hi­as Gre­ve Ras­mus Fester­sen Ras­mus Falk

AGF er ube­sej­ret eft er fi re kam­pe i Su­per­liga­en, og hvis ik­ke det var, for­di Aar­hus i dis­se da­ge hav­de sendt de fl este af si­ne bor­ge­re til Skan­der­borg for at fe­ste i Bø­ge­sko­ven, vil­le der nok kun­ne fi ndes en en­kelt bar ved åen, hvor man kun­ne ta­le fod­bold.

Og det er for en gangs skyld med glæ­de i de aar­hu­si­an­ske rø­ster, at by­ens hold kan om­ta­les. Fi­re Su­per­liga- kam­pe er over­stå­et uden et ene­ste ne­der­lag, der er go­de ten­den­ser i spil­let og oven­på det en kran­se­kage­fi gur i form af Kim Aa­bech – det off en­si­ve om­drej­nings­punkt, der ba­re vil ha­ve me­re.

» Jeg er til­freds med at ha­ve la­vet tre mål, men jeg kun­ne godt ha­ve la­vet et me­re i dag, « si­ger Kim Aa­bech.

Je­res of­fi ci­el­le mål­sæt­ning er over­le­vel­se, men hvad vil du stille dig til­freds med?

» Til at be­gyn­de med er det over­le­vel­se. Vi har al­le et mål om, at vi vil en­de så højt som mu­ligt, og hvis det bli­ver num­mer syv, er vi gla­de for det. Men der er jo ik­ke den store for­skel på, om vi bli­ver num­mer syv el­ler 11. Nu hand­ler det om at bli­ve op­pe i år, og så ser det på pa­pi­ret ud til at bli­ve nem­me­re at hol­de sig op­pe frem­over. «

Lang­tids­hold­bar

Hvor læn­ge kan du spil­le med på det her ni­veau?

» Jeg er sjæl­dent ska­det, og jeg er nok al­drig spil­le­ren, der kom­mer til at leve på min hur­tig­hed, så om jeg er 32 el­ler 34 be­ty­der nok ik­ke me­get for mit spil. Så jeg vil hol­de mig på top­pen så læn­ge som mu­ligt, men jeg skal og­så ha­ve nog­le spil­le­re rundt om mig, som for­står mig, og det sy­nes jeg, at jeg har pt. « ik­ke spil­le en tre- fi re kam­pe uden at sco­re, og det hå­ber jeg hel­ler ik­ke, at jeg gør, « si­ger Kim Aa­bech.

Skal væ­re ær­ger­ri­ge

Han har få­et til­lid af træ­ner Mor­ten Wieg­horst. Og den har han brugt godt. Li­ge­som Wieg­horst er kom­met godt i gang med sit op­ryk­ker­hold. Det ved han og­så godt selv.

» Det er ik­ke no­get, man kun­ne ha­ve reg­net med som op­ryk­ker. At vi er ube­sej­re­de. Det er fl ot, sy­nes jeg. Men det gør os ik­ke min­dre ær­ger­ri­ge, « si­ger Wieg­horst og un­der­stre­ger vig­tig­he­den af den go­de start.

» Det er vig­tigt, for det er en bal­last, vi ta­ger med vi­de­re. I ste­det for at stå med et po­int, og folk bli­ver pres­se­de, har vi ot­te, og dem er der in­gen, der kan ta­ge væk fra os. Det er en klar for­del, men det skal ik­ke gø­re, at vi ta­ger fo­den af gas­sen, for det har vi ik­ke råd til. Vi skal kæm­pe hårdt for vo­res po­int. « KAMP­FAK­TA MÅL: DOM­MER: TIL­SKU­E­RE:

OB

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 5,5

UD­SKIFT­NIN­GER: Las­se Kry­ger ( 7) ind for Mat­hi­as Gre­ve ( 57.), Cas­per Radza ( 7) ind for Mi­cha­el Fal­kes­gaard ( 64.), Jens Ja­cob Tho­ma­sen ind for Emil Lar­sen ( 75.) AD­VARS­LER: Mat­hi­as Gre­ve ( 35.), Oli­ver Lund ( 65.)

Op­stil­ling: 4- 2- 3- 1

Snit: 4,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Ah­med Ya­sin ( 4) ind for Step­han Pe­ter­sen ( 70.), Mor­ten Nord­s­trand ind for Ma­te Vatsadze ( 75.), Davit Sk­hir­t­ladze ind for Kim Aa­bech ( 84.) AD­VARS­LER: Ma­te Vatsadze ( 67.), Jo­sip Elez ( 90.)

32- åri­ge Kim Aa­bech, der her jub­ler over sin scor­ing til 1- 1, skal præ­ste­re på ba­nen, hvis han vil be­va­re sin plads på hol­det i AGF. An­gri­be­ren har sco­ret tre mål i de før­ste fi­re kam­pe, og lig­ger delt tre­er på top­sco­rer­li­sten i Su­per­liga­en. Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

1- 0 Ras­mus Fester­sen ( 2.), 1- 1 Kim Aa­bech ( 30.), 2- 1 Ari Sku­la­son ( 45.), 2- 2 Ma­te Vatsadze ( 61.) Lars Chri­stoff er­sen ( 7)

9.932 på TRE- FOR Park

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.