Del­te i un­der­hol­den­de må­l­fest

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB og AGF lig­ner to hold, der er tilbage, hvor de fl este me­ner, de hø­rer til . I en me­dri­ven­de kamp spil­le­de de to hold i aft es 2- 2, og så­dan en kamp skul­le na­tur­lig­vis sæt­tes i gang af to af de stær­ke­ste sym­bo­ler på, at det går godt i de to store dan­ske by­er. Ras­mus Fester­sen brag­te OB for­an eft er halvan­det mi­nut, Kim Aa­bech ud­lig­ne­de eft er en halv ti­me.

OB- spil­ler­ne sum­me­de som sult­ne bi­er om en brunsvi­ger for­an AGF- må­let. Det er helt ty de­ligt, at Kent Ni­el­sen er fra den tid, hvor man tal­te om pass’n’move- fod­bold. Afl evér og gør dig spil­bar. He­le ti­den. Så­dan an­greb OB, mens AGF med stør­re tå­l­mo­dig­hed for­må­e­de at sty re vo­lu­men på kam­pen i fl ere pe­ri­o­der.

Island­ske Ari Sku­la­son brag­te OB for­an 2- 1 på et hid­sigt frem­stød i fel­tet og et chip over St­eff en Ras­mus­sen, mens Mi­cha­el Fal­kes­gaard stjal fo­kus i den mod­sat­te en­de. OBke­e­pe­ren tog den for­ker­te be­slut­ning og løb en dyb Dan­ny Ol­sen- stik­ning i mø­de. Men Ma­te Vatsadze kom først, score­de til 2- 2 og ska­de­de ulyk­ke­lig­vis må­l­man­den, der måt­te bæ­res fra ba­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.