’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jes­per Thygesen, eks­pert på TV3 Sport

Der er ik­ke me­get til­lid her­fra til, at Midtjylland kan kla­re sig vi­de­re

De midtjy­ske ul­ve skal så­le­des op mod Pre­mi­er League- hol­det Sout­hamp­ton, som har væ­ret blandt de se­ne­ste års stør­ste po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i den bed­ste en­gel­ske liga, hvor hol­det to sæ­so­ner i streg er endt i top 10.

» Sam­men med ty­ske Dort­mund var det for­ment­lig den van­ske­lig­ste mod­stan­der, vi kun­ne få. Det er et hold fra den må­ske stær­ke­ste liga i ver­den, så det bli­ver bå­de en spæn­den­de og me­get svær op­ga­ve, « si­ger træ­ner Jess Thorup til FC Midtjyl­lands hjem­mesi­de.

Men chan­cer­ne for avan­ce­ment er ik­ke store, vur­de­rer eks­pert­kom­men­ta­tor på TV3 Sport, Jes­per Thygesen.

» Sout­hamp­ton har meldt ud, at det ta­ger Eu­ro­pa League al­vor­ligt, så det bli­ver en svær nød at knæk­ke. Der er ik­ke me­get til­lid her­fra til, at Midtjylland kan kla­re sig vi­de­re, « si­ger Jes­per Thygesen, der me­ner, at bri­ter­ne dog er lidt svæk­ke­de ef­ter ta­bet af midt­ba­ne­mo­to­ren Mor­gan Sch­nei­der­lin, der er dra­get til Man­che­ster Uni­ted.

Ny tur syd­på

Ves­teg­nens hel­te fra Brøndby skal et smut til Sy­d­eu­ro­pa, når de skal for­sø­ge at kæm­pe sig vi­de­re til grup­pe­spil­let mod græ­ske PAOK. Et so­lidt hold, der ik­ke skal un­der­vur­de­res, me­ner Thygesen.

» PAOK har væ­ret en del af top­pen af den græ­ske liga i de se­ne­ste man­ge år, og Brøndby skal step­pe en klas­se op i for­hold til kam­pe­ne mod Omo­nia, hvor det dog tan­ke­de lidt selv­til­lid. Sej­rs­ru­sen fra Cy­pern kan gi­ve et kæm­pe løft - og­så i Su­per­liga­en, « si­ger eks­pert­kom­men­ta­to­ren, der gi­ver Brøndby 40 pro­cents chan­ce for at gå vi­de­re.

Træ­ner Tho­mas Frank har end­nu ik­ke få­et sit Brøndby- mand­skab til at le­ve­re de for­ven­te­de resultater i den hjem­li­ge liga, og han er­ken­der, at det og­så kan bli­ve svært mod græker­ne.

» PAOK bli­ver en svær mod­stan­der. Umid­del­bart vur­de­rer vi græker­ne til at væ­re to- tre ni­veau­er bed­re end Omo­nia. Det be­ty­der, at vi over de næ­ste to uger skal løf­te vo- res spil, og så skal vi ram­me dags­for­men helt rig­tigt i de to kam­pe. Hvis vi hol­der os ska­des­fri og et par af vo­res ska­de­de spil­le­re ven­der tilbage, som vi for­ven­ter, hå­ber og tror vi på, at vi kan gi­ve dem kamp til stre­gen, « si­ger Tho­mas Frank.

Før­ste playoff- run­de er 20. au­gust, hvor bå­de FC Midtjylland og Brøndby be­gyn­der på ude­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.