Nu skal der trim­mes

FC Kø­ben­havns tid­li­ge ne­der­lag i Eu­ro­pa League får kon­se­kven­ser for hol­det. Nu skal der sæl­ges spil­le­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­JU­STE­RING Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: Frank Ci­li­us

En ge­val­dig rid­se i den kø­ben­havn­ske lak og selv­for­stå­el­se. Eft er ni år i træk med eu­ro­pæ­isk våg­ne­de FC Kø­ben­havns spil­le­re og fans i går op til en ny vir­ke­lig­hed. Flot­te sej­re over Ajax, Man­che­ster Uni­ted og Pa­nat­hin­ai­kos blev er­stat­tet af et skuff en­de ne­der­lag til Tjek­ki­ets tred­je­bed­ste hold, Jablo­nec.

Der­med må kø­ben­hav­ner­ne indstil­le sig på, at midt­u­gen i år ik­ke bru­ges på fod­bold­ba­nen. Da­gen der­på er­ken­der ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken, at ne­der­la­get kan på­vir­ke hol­dets selv­for­stå­el­se.

» Vi får sva­ret næ­ste år. Hvis vi kom­mer tilbage i grup­pe­spil­let dér, har vi gi­vet et mod­svar. Men el­lers må vi bru­ge kræft er­ne på at vin­de mester­ska­bet. Vi le­ver nok med, hvis vi hvert 10. år ik­ke når grup­pe­spil­let - men hvis vi skal be­hol­de selv­for­stå­el­sen af, at vi fast hø­rer til i Eu­ro­pa, kræ­ver det, at vi er tilbage næ­ste år, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men det er op med ho­ve­d­et. Vi har man­ge gan­ge væ­ret i en si­tu­a­tion, hvor det er gå­et vo­res vej. Vi har væ­ret i ni grup­pe­spil i træk - og jeg kan næv­ne fi re- fem kva­li­fi - ka­tions­kam­pe, hvor mar­gi­na­ler­ne er gå­et vo­res vej. Det gjor­de de ik­ke i går. Det må vi leve med. Vi er ik­ke til­fred­se, men kam­pen er slut - nu må vi fo­ku­se­re på at fort­sæt­te den go­de start i Su­per­liga­en. «

Stå­le Sol­bak­ken un­der­stre­ger, at den tid­li­ge exit får kon­se­kven­ser. Regn­ska­bet er al­le­re­de ble­vet ned­ju­ste­ret med 30 mio. kr. - og der­u­d­over bli­ver det og­så nød­ven­digt at sæl­ge spil­le­re.

» Ne­der­la­get be­ty­der, at vi ik­ke skal spil­le så man­ge kam­pe. Der­for bli­ver vi nødt til at trim­me trup­pen en smu­le. Jeg kan ik­ke si­ge, hvor vi kon­kret skal af med spil­le­re. Det kom­mer an på til­bud­de­ne og eft er­spørgs­len, « si­ger han.

Vil sta­dig vin­de

En af de spil­le­re, der me­get vel kan væ­re for­tid hos de dan­ske vi­ce­me­stre, er Da­ni­el Amar­tey. Fle­re klub­ber lu­rer al­le­re­de på ham - og Sol­bak­ken er­ken­der, at til­bud­de­ne kan nå en stør­rel­se, hvor klub­ben ik­ke kan si­ge nej.

» Hvis der kom­mer et stort nok til­bud, er et salg en mu­lig­hed. Men det var det for så vidt og­så før kam­pen i går. Al­ting har sin pris. « Det sy­nes jeg ik­ke, man kan døm­me os på. Vi la­ve­de en stor ud­rens­ning sid­ste som­mer, hvor 10 nye spil­le­re kom ind. Vi fi k man­ge Bos­man­spil­le­re og brug­te ik­ke så man­ge pen­ge. Nu har vi købt San­tan­der, der er den dy­re dreng. De an­dre spil­le­re lig­ger un­der dansk må­le­stok. Og i en kamp som den i går kan alt jo ske. Så­dan er det. «

I er ude af Eu­ro­pa League og kan fo­ku­se­re fuld­stæn­dig på Su­per­liga­en. Med de in­ve­ste­rin­ger, I har la­vet, hvor stor en fi asko er det så, hvis I ik­ke vin­der mester­ska­bet?

» Selv hvis jeg spil­ler med dig på hol­det, vil jeg si­ge, at jeg vil vin­de DM- guld. Vi si­ger, vi skal vin­de DM hvert ene­ste år. Det lig­ger fast li­ge me­get hvad. Da vi lå 13 po­int eft er FC Midtjylland sid­ste år, sag­de vi, at vi skul­le vin­de DM - og det si­ger vi i år. «

Da­ni­el Amar­tey kan me­get vel væ­re en af de spil­le­re, der for­la­der FC København ef­ter klub­bens tid­li­ge exit fra Eu­ro­pa League.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.