Toppel en­der al­li­ge­vel i Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KO­VEN­DING Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Først sag­de han nej, men så blev Mads Toppel al­li­ge­vel over­be­vist om, at det var en god ide at skri­ve un­der på en kon­trakt med Brøndby.

Toppel af­vi­ste el­lers for få da­ge si­den ka­te­go­risk, at han var på vej til Ves­teg­nen.

» Jeg har og­så li­ge få­et at vi­de, at der er skri­ve­ri­er om, at jeg skal til Brøndby. Men jeg ved ik­ke, hvor de stam­mer fra. Der er godt nok nog­le, som ik­ke har de­res kil­der i or­den i hvert fald. Jeg har i hvert fald ik­ke ud­talt, at jeg skal det, « sag­de han tirs­dag.

Men til­sy­ne­la­den­de fi k han si­den et til­bud, som han ik­ke kun­ne si­ge nej til.

Kon­kur­ren­ce og er­fa­ring

Så i går eft er­mid­dag kun­ne Brøndby an­non­ce­re, at man nu hav­de hen­tet den man­ge­åri­ge OB- ke­e­per på en fri trans­fer. Toppel har skre­vet un­der på en to­årig kon­trakt.

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, for­kla­rer om til­gan­gen af Toppel:

» Vi har væ­ret på ud­kig eft er en øko­no­misk an­svar­lig mu­lig­hed for at hen­te en tred­je må­l­mand ind og sam­ti­dig til­fø­re vo­res team af ke­e­pe­re no­get ru­ti­ne. Det har vi fun­det i Mads Toppel, som har gåpå­mod og ik­ke mindst mas­ser af er­fa­ring, se­ne­st med over 80 første­holdskam­pe for OB. «

Mads Toppel slår selv fast, at han glæ­der sig til at bli­ve en del af Brøndby.

» Når en stor­klub med så stol­te tra­di­tio­ner og så stort et se­tup mel­der sig på ba­nen, slår man til, og jeg ser frem til at knok­le med Brøndby- log­o­et på bry­stet. Jeg er klar til at gi­ve bå­de Fre­de­rik Røn­now og An­dreas Hansen ( klub­bens to an­dre målmænd, red.) kon­kur­ren­ce, og ik­ke mindst til at vi sam­men kan løft e hin­an­den hver dag, « si­ger Mads Toppel til klub­bens hjem­mesi­de.

Mads Toppel fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i Brøndby.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.