’ JEG ER ENORMT KED AF DET’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRA­MA Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Så vidt jeg kun­ne for­stå, lå jeg til at ha­ve en hur­ti­ge­re tid al­li­ge­vel Chri­stop­her Juul- Jen­sen om Lars

Baks de­fekt på en­kelt­star­ten

Chri­stop­her Juul- Jen­sen vin­der med stor sand­syn­lig­hed Post Dan­mark Rundt ef­ter gårs­da­gens dra­ma­ti­ske en­kelt­start i Hels­in­gør. Dan­marks­meste­ren i en­kelt­start drø­ne­de den gu­le fø­rer­trø­je af Lars Bak, der var så uhel­dig at punk­te­re få hund­re­de me­ter før mål­stre­gen.

Der­for var der og­så blan­de­de fø­lel­ser hos Chri­stop­her Juul- Jen­sen.

» Jeg er enormt ked af det over, at Lars punk­te­re­de. Det er al­tid trist, når den gu­le trø­je får en de­fekt. Men så vidt jeg kun­ne for­stå, lå jeg til at ha­ve en hur­ti­ge­re tid al­li­ge­vel, « sag- de Chri­stop­her Juul- Jen­sen.

Og det hav­de Chri­stop­her JuulJen­sen, der trods alt og­så strå­le­de over at skul­le hyl­des i sin før­ste gu­le fø­rer­trø­je i lø­bet, ret i. På den før­ste mel­lem­tid var han vir­tu­elt to se­kun­der for­an Bak i klas­se­men­tet, og in­den Lotto- Sou­dal- figh­te­rens de­fekt så Chri­stop­her Juul- Jen­sen sta­dig ud til at væ­re i bed­ste tid. Juul- Jen­sen snup­pe­de 57 se­kun­der i alt på Bak og fø­rer med 45 se­kun­der i klas­se­men­tet før sid­ste eta­pe i dag.

Som dug for so­len

Lars Bak, der­i­mod, for­svandt hur­ti­ge­re, end hans dæk blev fladt på eta­pen, som blev vun­det af Mads Würtz Sch­midt. For en­den af må­l­om­rå­det su­se­de dan­ske­ren hur­tigt for­bi en af­spær­ring og kør­te langt væk fra Kron­borg Slot. I ste­det for at ta­ge den ’ rig­ti­ge’ og nær­me­ste vej - at ven­de om og kø­re mod ru­ten - til hold­bus­sen, der holdt 500 me­ter væk fra må­l­om­rå­det, for­duf­te­de han i Hels­in­gø­rs snørk­le­de ga­der.

Hel­ler ik­ke ved Lotto- Sou­dals hold­bus var Lars Bak til at få øje på. En me­ka­ni­ker sva­re­de el­lers, at Bak end­nu ik­ke var an­kom­met, men i så fald kør­te det store trans­port­mid­del uden dan­ske­ren. De to dø­re smæk­ke­de i kort tid ef­ter, og væk kør­te bus­sen - med el­ler uden Lars Bak.

Lars Baks åben­ly­se skuf­fel­se er da og­så til at for­stå. De se­ne­ste to år er Lars Bak ble­vet num­mer to i lø­bet, og nu ty­der me­get på, at det bli­ver re­sul­ta­tet for tred­je år i træk. Må­ske kan han fin­de trøst i, at det trods alt sta­dig ser ud til, at han kan få si­ne tvil­lin­ger med på po­di­et.

I går for­mid­dag kør­te ryt­ter­ne og­så en eta­pe på 115 ki­lo­me­ter fra Sla­gel­se til Fre­de­riks­værk. Her tog Mat­ti Bres­chel sin an­den eta­pe­sejr i årets ju­bilæums­ud­ga­ve og sin ni­en­de i alt i Dan­mark Rundt. Desvær­re ud­gik Jakob Fuglsang kort før mål i Fre­de­riks­værk ef­ter sit vold­som­me styrt på kon­ge­e­ta­pen i Vej­le og stil­le­de der­for ik­ke til start på gårs­da­gens en­kelt­start.

Post Dan­mark Rundt slut­ter i dag med en eta­pe fra Hil­le­rød til Fre­de­riks­berg.

Mens Mads Würtz Sch­midt ( tv.) kun­ne glæ­de sig over eta­pe­sej­ren, ero­bre­de Chri­stop­her Juul- Jen­sen den gu­le fø­rer­trø­je fra Lars Bak ( lil­le fo­to).

Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.