Bres­chels usik­re frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­LEJ­LI­GE SEJ­RE Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Mat­ti Bres­chel mang­ler kun lar­men­de bå­t­horn, fi­re hjul og et åbent tag - så vil­le han pas­se per­fekt i re­k­la­me­ka­ra­va­nen, der hver dag su­ser af sted for­an fel­tet i Post Dan­mark Rundt. At gø­re po­si­tivt op­mærk­som på si­ne eg­ne cy­kelkund­ska­ber kan den 30- åri­ge dan­sker i hvert fald godt fin­de ud af.

Gårs­da­gens fjer­de eta­pe i den dan­ske rund­t­ur blev vun­det af Mat­ti Bres­chel i en mas­ses­purt i Fre­de­riks­værk, og da­gen for­in­den hav­de han sik­ret sig den for­nem­me Vej­le- skalp på kon­ge­e­ta­pen. Der­med er han nu op­pe på ni eta­pe­sej­re i lø­bet. Og sej­re, dem har han brug for li­ge nu.

Mat­ti Bres­chels kon­trakt med Tin­koff- Saxo ud­lø­ber ef­ter den igang­væ­ren­de sæ­son, men han har ik­ke skre­vet un­der på no­get nyt pa­pir end­nu. Nu kom­mer sej­re sjæl­dent ube­lej­ligt, men Mat­ti Bres­chel er­ken­der al­li­ge­vel, at net­op nu er et godt tids­punkt.

» Selv­føl­ge­lig. Jo bed­re, jeg gør det her, de­sto bed­re er det for mig, « si­ger Mat­ti Bres­chel, der ik­ke øn­sker at gå i di­a­log om, hvor­vidt det er en mu­lig­hed at fort­sæt­te på Tin­koff- Saxo til næ­ste sæ­son.

Skal nok fin­de en ar­bejds­gi­ver

Dan­ske­ren fik sid­ste år for­læn­get sin kon­trakt med det nu rus­si­ske cy­kel­hold. På det tids­punkt var Bjar­ne Ri­is an­svar­lig på hol­det, men det er han ik­ke læn­ge­re, og ejer Oleg Tin­kov har ved fle­re lej­lig­he­der min­det om, at hol­det alt­så ik­ke læn­ge­re er dansk. Om det be­ty­der no­get for Bres­chel, vi­des ik­ke.

Uan­set hvad fø­ler Mat­ti Bres­chel sig sik­ker på, at han nok skal ha­ve et ar­bej­de næ­ste år.

» Jeg stres­ser ik­ke. Jeg er for­holds­vis af­slap­pet i for­hold til næ­ste sæ­son. Fo­re­lø­big er der ik­ke no­get kon­kret, og jeg har ik­ke un­der­skre­vet no­get, « si­ger Mat­ti Bres­chel.

Som pro­fes­sio­nel har Mat­ti Bres­chel le­ve­ret en ræk­ke for­ry­gen­de resultater. I 2010 vandt han sølv i VM i lan­de­vejs­cyk­ling, og han har og­så en sam­let sejr i Luxem­bourg Rundt fra 2014 at frem­vi­se til en even­tu­elt ny ar­bejds­gi­ver.

Mat­ti Bres­chel vandt fjer­de eta­pe af Post Dan­mark Rundt i går.

Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.