’ DET BLI­VER MIN SÆ­SON’

Jo­res Oko­re fø­ler sig helt klar oven på sin knæska­de og hå­ber at spil­le den bed­ste sæ­son hidtil i Aston Villa

BT - - PREMIER LEAGUE – 2015/ 16 - SÆ­SON­START Fo­to: AFP Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Jo­res Oko­re

Når Aston Villa den­ne eft er­mid­dag ta­ger hul på Pre­mi­er League- sæ­so­nen, er det sam­ti­dig Jo­res Oko­res tred­je sæ­son i Bir­m­ing­ham­klub­ben.

En rig­tig god start i Eng­land blev øde­lagt af en slem kors­bånds­ska­de al­le­re­de eft er tre kam­pe, og det tog den brølstær­ke spil­ler 14 må­ne­der, før han igen fi k spil­le­tid i Pre­mi­er League langt hen­ne i sid­ste ef­ter­år.

Al­li­ge­vel blev det til 22 ful­de Pre­mi­er League- kam­pe for den un­ge lands­holds­spil­ler, og fl ere en­gel­ske me­di­er, blandt an­det The Gu­ar­di­an, gav ham an­er­ken­den­de ord med på vej­en for si­ne præ­sta­tio­ner i Aston Villa, der li­ge nøj­ag­tig und­gik nedryk­ning for an­den sæ­son i træk.

Og­så i den­ne sæ­son er Jo­res Oko­re sat tilbage, for­di han tid­li­ge­re på som­me­ren har få­et fj er­net lidt ar­væv i knæ­et, og han ind­går der­for ik­ke i trup­pen i sæ­son­pre­mi­e­ren mod op­ryk­ker­ne fra Bour­ne­mouth.

Så­le­des for­ven­tes det, at han først er kamp­dyg­tig i sep- tem­ber, men så skal det helt store Pre­mi­er League- gen­nem­brud og­så væ­re, for­kla­rer Jo­res Oko­re, der i Aston Villa skal kon­kur­re­re med den ny­til­kom­ne an­fø­rer, Mi­cah Ri­chards, Nat­han Ba­ker, Ci­a­ran Clark samt Phi­lip­pe Sen­deros om to plad­ser i mid­ter­for­sva­ret.

» Hver sæ­son, jeg går ind til, tæn­ker jeg al­tid, at jeg skal gø­re det bed­re end den fo­re­gå­en­de sæ­son, så selv­føl­ge­lig tæn­ker jeg på, at det her bli­ver min sæ­son, « si­ger Jo­res Oko­re og fort­sæt­ter:

» Jeg skal gå ind og gø­re det godt, li­ge så snart jeg får chan­cen. Men per­son­ligt tror jeg, at det igen bli­ver en svær sæ­son, for­di jeg skal kæm­pe mod en ny an­fø­rer, vi har få­et på hol­det, og som kom­mer til at spil­le i mid­ter­for­sva­ret. Sam­ti­dig har jeg en mas­se go­de kon­kur­ren­ter i Ci­a­ran Clark og Nat­han Ba­ker, som og­så får mas­ser af til­lid fra træ­ner­ne. Så det bli­ver rig­tig svært at kom­me ind på hol­det, og jeg hå­ber hur­tigt at få en stam­plads, så jeg kan få lov at vi­se mit ta­lent frem så hur­tigt som mu­ligt, « si­ger den 22- åri­ge dan­sker, som har fød­sels­dag tirs­dag.

Fuldt fi t

Han for­kla­rer, at knæska­den over­ho­ve­det ik­ke ge­ne­rer me­re.

» Jeg fø­ler selv, at jeg er fuldt fi t, men jeg har ik­ke få­et lov til at spil­le med så­dan rig­tigt for fys­ser­ne, men det gør jeg nok i lø­bet af den­ne her uge. Og som det ser ud nu, lig­ner jeg nok no­get mel­lem tred­je- el­ler fj er­de­valg, for­di vi har få­et Mi­cah Ri­chards ind, og han kom­mer til at spil­le, for­di han er an­fø­rer. Men jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at jeg får chan­cen på et tids­punkt, og jeg gri­ber den. «

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015 hvert fald, hvad jeg kan brin­ge en sætil hol­det, og jeg hå­ber selv­føls on, ge­lig, at han vil gø­re brug af hvor det, « si­ger han om ma­na­ger v i Tim Sherwood, der i sid­ste kom­sæ­son afl øste Paul Lam­bert på mer Aston Vil­las ma­na­ger­bænk. lidt væk

Paul Lam­bert var man­den, fra nedryk­nings­kam­pen der lag­de 35 mil­li­o­ner kro­ner og får lov at spil­le, hvor det for Jo­res Oko­re i som­me­ren er sjove­re og i hvert fald 2013. ik­ke er i nedryk­nings­fa­re

» Det er svært at si­ge, hvad i store de­le af sæ­so­nen. Så det be­ty­der for mig, at der er jeg hå­ber, at vi kom­mer til kom­met det her ma­na­ger­ski­fat spil­le til en mid­ter­pla­ce­te. Jeg har det fi nt med at spil­le ring el­ler over en mid­ter­un­der Tim Sherwood, og jeg placering. Det vil­le i hvert sy­nes, han er en fi n ma­na­ger. fald væ­re fan­ta­stisk. Men Han har man­ge go­de egenska­det er svært at si­ge, når vi ber. Selv­føl­ge­lig er han ik­ke har få­et så man­ge nye spilt­vun­get til at bru­ge mig, for­di le­re ind, og vi skal li­ge til at det ik­ke er ham, der har købt fi nde ud af hin­an­den, og mig, men jeg fø­ler selv, at jeg hvor­dan vi kan spil­le sam­har vist ham, at jeg er en god men, og det kan jo godt ta­ge spil­ler og kan fun­ge­re godt un­no­get tid, « si­ger han og slut­ter:der ham. «

» Det kan godt bli­ve en svær sæ­son­start, men jeg sy­nes, vi har få­et en mas­se go­de spil­le­re ind, som kan gø­re en for­skel. Og vi er og­så ble­vet styr­ket i vo­res bred­de i trup­pen, som er ble­vet me­get stær­ke­re, så jeg hå­ber på, at det vil hjæl­pe på vo­res placering i slut­nin­gen af sæ­so­nen. «

En del af det svar får vi al­le­re­de i dag, når Aston Villa har be­søgt op­ryk­ke­ren Bour­ne­mouth.

» Jeg fø­ler selv, at jeg hav­de et rig­tigt godt år i sid­ste sæ­son, og jeg får en mas­se ros af træ­ne­ren, når jeg snak­ker med ham per­son­ligt, så han ved i Væk fra nedryk­ning Aston Villa har i den­ne sæ­son mi­stet frem­træ­den­de pro­fi ler som Ron Vlaar, Fa­bi­an Delph og top­sco­rer Chri­sti­an Ben­te­ke, som er smut­tet til Liverpool for om­kring 350 mil­li­o­ner kro­ner, men Jo­res Oko­re er godt til­freds med er­stat­nin­ger­ne og har en for­vent­ning om, at det­te bli­ver sæ­so­nen, hvor klub­ben en­de­lig be­væ­ger sig væk fra nedryk­nings­dyn­det.

» Jeg for­ven­ter, at det bli­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.