De spil­le­re, der ik­ke rej­ste

BT - - PREMIER LEAGUE – 2015/ 16 -

HVEM HAR FOR­STÆR­KET sig mest? Det er selvsagt det spørgs­mål, som op­ta­ger al­le fans op til star­ten på den nye sæ­son i Pre­mi­er League. Og når man har spurgt om det, be­gyn­der man at kig­ge på, hvem de for­skel­li­ge klub­ber har hen­tet. Hvem har hand­let bedst ind? Hvem har la­vet de bed­ste trans­fe­re?

Det er alt sam­men me­get godt, men man­ge over­ser, at det i man­ge til­fæl­de er mindst li­ge så af­gø­ren­de at se på, hvem der ik­ke rej­ste. For det er mindst li­ge så vi­talt at ha­ve held til at hol­de på si­ne nøg­le­spil­le­re, når man skal op­byg­ge et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold.

Som ud­gangs­punkt er den slags ik­ke no­get tema for de stør­ste og ri­ge­ste klub­ber, og så al­li­ge­vel. For det er sta­dig så­dan, at der fi ndes nog­le gan­ske få klub­ber, som ran­ge­rer hø­je­re end selv de mæg­tig­ste klub­ber i Pre­mi­er League. Når Re­al Madrid el­ler FC Bar­ce­lo­na kal­der, så rej­ser de al­le sam­men. I sær­de­les­hed de lat­in­ske spil­le­re. Hvad vil­le Man­che­ster Uni­ted ik­ke ha­ve gi­vet for at kun­ne hol­de på Cri­sti­a­no Ro­nal­do? Og hvad end­te Tot­ten­ham og Liverpool med at få ud af al­le mil­li­o­ner­ne for Ga­reth Ba­le og Lu­is Suárez? I hvert fald ik­ke no­get, der til­nær­mel­ses­vis kun­ne kom­pen­se­re for ta­bet af de­res bed­ste spil­ler. I DET­TE TRANS­FER­VIN­DUE er det Man­che­ster Uni­ted, som for al­vor er ble­vet sat un­der det span­ske pres, nem­lig i til­fæl­det David de Gea. Al­le ved, at de Gea se­ne­st rej­ser til Madrid, når hans kon­trakt med Man­che­ster Uni­ted ud­lø­ber til næ­ste som­mer, men der­for kan det jo sag­tens væ­re, at det kan be­ta­le sig at hol­de på ham ba­re en en­kelt sæ­son. For hvor er Man­che­ster Uni­teds mester­skabs­chan­cer uden de Gea?

I den­ne som­mer kan Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty til­sy­ne­la­den­de ån­de let­tet op, for det sy­nes ik­ke her, at de to span­ske gi­gan­ter går på rov. Men og­så dis­se klub­ber er sår­ba­re. Hvad sker der, når Re­al Madrid ryk­ker på Eden Ha­zard? El­ler når Bar­ce­lo­na by­der på Agüero?

Af de en­gel­ske top­klub­ber har navn­ligt Ar­se­nal væ­ret ramt gen­nem de se­ne­ste år, hvor de sport­s­li­ge mu­lig­he­der har væ­ret tvivls­om­me, og hvor øko­no­mi­en ik­ke har til­ladt de helt store kon­trak­ter. Her har navn­ligt Man­che­ster Ci­ty ta­get for sig af ret­ter­ne og hen­tet folk som Ko­lo Touré, Em­ma­nu­el Ade­bay­or ( den­gang de var go­de!) og Sa­mir Nas­ri. Men Ar­se­nal har og­så måt­tet af­gi­ve nøg­le­spil­le­re som Thier­ry Hen­ry og Cesc Fá­bre­gas til FC Bar­ce­lo­na.

Så­dan har det imid­ler­tid ik­ke væ­ret op til den­ne sæ­son. Trans­fer­vin­du­et er sta­dig åbent tre uger end­nu, så me­get kan selv­føl­ge­lig ske, men i skri­ven­de stund er der ik­ke så me­get, der ty­der på, at Ar­se­nal kom­mer til at mi­ste nog­le nøg­le­spil­le­re. Der har væ­ret skre­vet lidt om Aa­ron Ram­sey til Bar­ce­lo­na, men det sker ik­ke, før wa­li­se­ren har be­kræft et sin klas­se over end­nu et par sæ­so­ner. Ale­xis San­chez kun­ne og­så væ­re en spil­ler, der vil­le væ­re at­trak­tiv for an­dre stor­klub­ber, men han bli­ver for­ment­ligt og­så, og folk som San­ti Ca­zor­la og Theo Walcott har for ny­lig un­der­skre­vet nye kon­trak­ter. Det er igen ble­vet at­trak­tivt at bli­ve i Ar­se­nal.

Net­op der­for tror jeg gan­ske me­get på Ar­se­nal som en­gelsk me­ster. For­di nøg­le­spil­ler­ne ik­ke er rejst. Pe­tr Cech er kom­met ind, og det er en for­mi­da­bel for­stærk­ning, men el­lers har Ar­se­nal nær­mest ik­ke rørt på sig på trans­fer­mar­ke­det. Og da slet ik­ke i for­hold til klub­ber som Man­che­ster Uni­ted, Man­che­ster Ci­ty og Liverpool. DET ER IK­KE pr. de­fi ni­tion po­si­tivt at kun­ne hol­de på si­ne spil­le­re, for hvad nu hvis de er mid­del­må­di­ge, men i Arsenals til­fæl­de skal man og­så ta­ge det som et ud­tryk for, at spil­ler­ne tror på, at de kan vin­de tit­ler der, hvor de er. I Ar­se­nal. The Gun­ners har jo vun­det FA Cup’en de se­ne­ste to sæ­so­ner, og den slags gi­ver ro og tro på, at klub­ben kan vin­de stør­re ting. Det store mål er det en­gel­ske mester­skab, som Ar­se­nal ik­ke har vun­det si­den 2003/ 04, hvor klub­ben gik ube­sej­ret gen­nem Pre­mi­er League.

Den po­si­ti­ve stem­ning i og om­kring Ar­se­nal har bredt sig, og der­for har Ar­se­nal i de se­ne­ste par sæ­so­ner op­le­vet det mod­sat­te af, hvad der tid­li­ge­re var til­fæl­det. Klub­ben har væ­ret i stand til at til­træk­ke folk som Mezut Özil og Ale­xis San­chez, hvil­ket har med­ført, at spil­le­re som Theo Walcott, Aa­ron Ram­sey og Ja­ck Wils­he­re sta­dig er at fi nde i klub­ben.

Det kan vi­se sig at væ­re me­get vig­ti­ge­re, end at Ar­se­nal har spen­de­ret mas­ser af mil­li­o­ner på trans­fer­mar­ke­det.

At spil­le­re som Mesut Özil er kom­met til Ar­se­nal og er ble­vet der, har gjort, at an­dre spil­le­re som Theo Walcott og Ja­ck Wils­he­re og­så er ble­vet i klub­ben. Det kan vi­se sig at væ­re me­get vig­ti­ge­re for Ar­se­nal end at ha­ve væ­ret me­get ak­tiv på trans­fer­mar­ke­det. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.