Fjer­de dansk VM- guld i Skot­land Ida Bo­bach fi k i går veks­let sølv til guld ved VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STORMAGT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Fo­to: Kell Søn­ni­ch­sen/ DOF

Dan­mark er en stormagt, når det gæl­der kun­sten at fi nde vej med kort og kom­pas gen­nem uvej­somt ter­ræn. Det be­kræft ede ori­en­te­rings­lø­be­ren Ida Bo­bach, da hun i går vandt end­nu en dansk guld­me­dal­je ved VM i Skot­land ved at væ­re den su­verænt hur­tig­ste kvin­de på den lange di­stan­ce.

Bo­bach var i mål to mi­nut­ter og 44 se­kun­der hur­ti­ge­re end den nær­me­ste kon­kur­rent, nor­ske Ma­ri Fa­sting, eft er 9,7 ki­lo­me­ter og 19 po­ster spredt over det skot­ske højland.

Der­med end­te Dan­mark med en to­tal på fi re guld­me­dal­jer ved VM i ori­en­te­rings­løb

» Jeg føl­te egent­lig ik­ke, at jeg løb helt vildt stærkt, men til gen­gæld hav­de jeg kon­trol. Jeg faldt en mas­se, og jeg hav­de for­be­redt mig på en mas­se ne­ga­ti­ve tan­ker, for­di jeg løb så man­ge mi­nut­ter helt ale­ne, men det gik godt, « sag­de den dan­ske ver­dens­me­ster, der til dag­lig stu­de­rer mo­le­kylær­bi­o­lo­gi i Aar­hus, til Dansk Ori­en­te­rings- For­bunds of­fi - ci­el­le hjem­mesi­de.

Bo­bach har tid­li­ge­re vun­det sølv på mel­lem­di­stan­cen ved VM i 2011 og 2014. Der­u­d­over har hun og­så to sta- fet­me­dal­jer, hvor den se­ne­ste blev vun­det ons­dag.

» Først til sidst, da jeg kun­ne hø­re dan­sker­ne rå­be på stæv­ne­plad­sen. Der tro­e­de jeg, at det må­ske var en me­dal­je, jeg løb for. Så det var fedt, at se Sø­ren ( Bo­bach, Idas sto­re­bror, red.) i op­lø­bet stå klar med fl aget, « sag­de en jub­len­de ver­dens­me­ster, der er ud af en fa­mi­lie med store tra­di­tio­ner in­den for ori­en­te­rings­spor­ten.

Im­po­ne­ren­de høst

Ud­over Sø­ren har Ida Bo­bach og­så en an­den sto­re­bror, Chri­sti­an, som og­så har væ­ret VM- del­ta­ger. Det sam­me er til­fæl­det for for­æl­dre­ne, Erik Bo­bach og Dorthe Hansen, der beg­ge har re­præ­sen­te­ret Dan­mark hæng.

Den dan­ske gul­d­rus be­gynd­te for en uge si­den. Her vandt Em­ma Klin­gen­berg, Tue Lassen, Sø­ren Bo­bach og Ma­ja Alm sam­men sprints­ta­fet­ten, og al­le­re­de da­gen eft er for­dob­le­de Ma­ja Alm guld­hø­sten ved og­så at bli­ve in­di­vi­du­el ver­dens­me­ster på sprint­di­stan­cen.

Ons­dag var bå­de Ma­ja Alm og Ida Bo­bach en del af hol­det, som vandt sta­fet- guld sam­men med Em­ma Klin­gen­berg i et løb, hvor de før­te he­le vej­en, og i går run­de­de Ida Bo­bach så VM af med sin guld­me­dal­je. Det er i øv­rigt før­ste gang, at Dan­mark vin­der me­re end én guld­me­dal­je ved sam­me VM.

i VM- sam­men-

Ori­en­te­rings­lø­be­ren Ida Bo­bach blev i går ver­dens­me­ster på den lange di­stan­ce ved VM i Skot­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.