Phi­lip Lar­sen vi­ser vej­en for dan­sker­hol­det i KHL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN NY BE­GYN­DEL­SE Pe­ter Fred­berg fredspor­ten. dk

Phi­lip Lar­sen har få­et en drøm­mestart for det fi nske KHL- hold, Jo­ke­rit, med scor­in­ger i si­ne før­ste to træ­nings­kam­pe.

Han score­de i sit før­ste skift i 6- 1- sej­ren i de­bu­ten mod Si­bir No­vo- Phi­lip Lar­sen - her i ak­tion for lands­hol­det - er kom­met godt i gang for sit nye hold, Jo­ke­rit.

Fo­to: Jan Korsgaard si­birsk, og han kom og­så på scor­ing­s­tav­len i 3- 5- ne­der­la­get mod KHL- me­stre­ne SKA fra Sankt Pe­ters­borg.

Jes­per B. Jen­sen var med i beg­ge kam­pe, mens den tred­je dan­sker på det Hels­inki- ba­se­re­de hold i den rus­si­ske liga, Pe­ter Re­gin, stod over. Jo­ke­rit hav­de valgt at te­ste et par un­ge an­gri­be­re i ste­det.

» Vi er kom­met til et stærkt og am­bi­tiøst hold, som vil le­ge med i top­pen af KHL, « si­ger Phi­lip Lar­sen til BT.

» Jeg har selv store for­vent­nin­ger, og star­ten har væ­ret per­fekt. Jo­ke­rit er en me­get pro­fes­sio­nel klub, og det har væ­ret let for bå­de Jes­per ( B. Jen­sen, red.), Pe­ter ( Re­gin, red.) og jeg at kom­me ind i trup­pen. «

Den høj­re­fat­te­de dan­ske ba­ck har med sin be­væ­ge­lig­hed og sit ele­gan­te skøjte­løb vist si­ne of­fen­si­ve kva­li­te­ter med de to scor­in­ger.

» Når jeg ser chan­cen, vil jeg ger­ne væ­re en del af off en­si­ven, men det kræ­ver og­så hårdt de­fen­sivt ar­bej­de at kun­ne hjæl­pe i an­gre­bet, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen spil­le­de sid­ste sæ­son for KHLhol­det Yu­gra Khan­ty- Man­siysk fra Si­bi­ri­en og har ta­get et stort skridt til klas­se­hol­det Jo­ke­rit.

Pe­ter Re­gin er kom­met til Hels­inki fra USA, hvor han i sid­ste sæ­son spil­le­de for AHL- hol­det Ro­ck­ford IceHogs med et par af­stik­ke­re til Stan­ley Cup- me­stre­ne Chi­ca­go Bla­ck­hawks ( fi re kam­pe), mens Jes­per B. Jen­sen se­ne­st spil­le­de for Färjestad.

» Det er dej­ligt, at vi er tre dan­ske­re i klub­ben. Vi ser en del til hin­an­den uden for isen. Pe­ter bor i lej­lig­he­den li­ge ovenover mig, og der er kun en ki­lo­me­ter til Jes­per, « si­ger Phi­lip Lar­sen.

Dansk is­ho­ck­ey er og­så re­præ­sen­te­ret i ver­dens næst­bed­ste liga, KHL, af Pa­tri­ck Bjor­k­strand, som på tred­je sæ­son spil­ler for Med­ve­scak Za­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.