Rang­li­ste- ned­t­ur tru­er ska­det Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SURT SHOW Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Fo­to: AFP

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hang fuldt for­stå­e­ligt med ho­ve­d­et eft er sin før­ste kamp ved WTA- tur­ne­rin­gen Bank of the West Clas­sic i den ame­ri­kan­ske by Stan­ford.

For det før­ste tab­te den 25- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler 4- 6, 2- 6 til ver­dens­rang­li­stens num­mer 60, Var­va­ra Lep­chen­ko, og for det an­det vir­ke­de hun hæm­met af ska­der i læg­mu­skel og knæ, som var ta­pet godt og grun­digt ind.

» Det var et be­kym­ren­de ne­der­lag, « si­ger hen­des ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen, der nu er ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport.

Han hav­de eft er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is må­ned­lan­ge som­mer­pau­se si­den Wim­b­ledon hå­bet at se hen­de le­ve­re et bed­re re­sul­tat.

» Ca­ro­li­ne ple­jer jo at spil­le godt un­der den ame­ri­kan­ske hardcourt- sæ­son, og da hun var top­se­e­det i Stan­ford, kun­ne man ha­ve hå­bet på et bed­re re­sul­tat, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

» Men desvær­re er hun ska­des­pla­get i øje­blik­ket. Jeg hå­ber ik­ke, at det er al­vor­ligt. Men er det mod­sat­te til­fæl­det, er der ri­si­ko for, at hun ry­ger nedad på ver­dens­rang­li­sten. «

Frem til sæ­so­n­af­slut­nin-

. gen i ok­to­ber skal den dan­ske ver­dens­rang­li­ste- fem­mer for­sø­ge at for­sva­re 3.250 po­int, som hun sid­ste år blandt an­det ero­bre­de ved at nå fi na­len ved Grand Slam- tur­ne­rin­gen US Open og se­mi­fi na­len ved WTA Cham­pions­hips.

I sidst­nævn­te tur­ne­ring får kun de ot­te bed­ste spil­le­re på den så­kald­te Ra­ce to Singapore- rang­li­ste ad­gang. Og da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki her be­fi nder sig på en øje­blik­ke­lig 11. plads, kan det ik­ke be­næg­tes, at hen­des kva­li­fi ka­tion hæn­ger i en tynd tråd.

» For Ca­ro­li­ne gæl­der det først og frem­mest om at bli­ve fi t for fi ght. Men lyk­kes det, er jeg sik­ker på, at hun nok skal sik­re sig ad­gangs­bil­let, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er­kend­te eft er sit ne­der­lag mod Var­va­ra Lep­chen­ko, at hen­des præ­sta­tion ik­ke var den al­ler­bed­ste.

» Det var ik­ke kønt. Desvær­re var jeg ik­ke 100 pro­cent. In­den jeg gik på ba­nen hå­be­de jeg, at adre­na­li­nen kun­ne bæ­re mig igen­nem, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki iføl­ge tur­ne­rin­gens Twit­ter- pro­fi l.

Med min­dre det en­der med et afb ud, stil­ler Woz­ni­a­cki op ved WTA- tur­ne­rin­gen Ro­gers Cup fra på mandag i Tor­on­to, hvor­eft er det gæl­der Western & Sout­hern Open i Cin­cin­na­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.