2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­ryk­ker­ne AB Tår­n­by er spå­et en svær sæ­son, og i star­ten kan man i hvert fald godt få det svært, in­den de nye nav­ne er spil­let sam­men som hold. Man så ik­ke pran­gen­de ud i den sid­ste træ­nings­kamp mod Avar­ta, og der er svært ik­ke at ha­ve HIK som gan­ske pæ­ne fa­vo­rit­ter hér. Hel­lerup- mand­ska­bet næv­nes af fl ere som out­si­de­re til op­ryk­ning, og der er i hvert fald en me­get ta­lent­fuld trup, som træ­ner Chri­sti­an Lar­sen rå­der over - og­så selv om Fre­de­rik Le­opold og An­dreas Smed nu er i FCK. HIK skal væ­re stør­re fa­vo­rit­ter end od­dse­ne vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.