Bør­ne­tom­bo­la­en

BT - - INDHOLD -

Jeg hav­de tid hos læ­gen. Min krop føl­tes for­kert, og jeg over­be­vidst om, at det var kræft... Det var en lil­le smu­le dumt, da det vi­ste sig – at jeg var gravid. Tre gan­ge er det lyk­ke­des mig – som hi­sto­ri­en bur­de vi­se – og­så uden den store ind­sats fra min si­de at bli­ve gravid. Så­dan er der man­ge, der ik­ke har det. Bl. a. en af mi­ne bed­ste ve­nin­der. Da jeg be­stil­te tid hos læ­gen, gik hun gen­nem ( end­nu) en om­gang med hor­monind­sprøjt­nin­ger, in­se­mi­ne­ring og der­på føl­gen­de skuf­fel­se – i for­sø­get på at bli­ve gravid. Men børn til­de­les ik­ke ef­ter fortje­ne­ste – el­ler ind­sats. Det skab­te en sær uba­lan­ce det ef­ter­år, hvor jeg blev gravid uden at vil­le det, og hun ik­ke blev det, selv­om hun vil­le det – så me­get. At det er en ulyk­ke ik­ke at kun­ne få børn, be­skri­ver Chri­sti­na Sederqvist i den­ne uge. Hun op­for­drer an­dre til at gå i gang med ’ pro­jekt børn’, så snart den før­ste spæ­de tan­ke mel­der sig. Jeg er enig. Jeg ane­de end ik­ke, at jeg hav­de lyst til et tred­je barn, men i næ­ste uge fyl­der ’ min bed­ste over­ra­skel­se’ 11 år, og hun er en dag­lig for­nø­jel­se. P. S. Min ve­nin­de har net­op fejret sin søns 10 års fød­sels­dag. Så der er – trods alt – ret­fær­dig­hed til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.