Be­ru­sen­de

BT - - KORT NYT -

Du har ga­ran­te­ret hørt rå­det før. Skal du ta­ge en vig­tig be­slut­ning, så ’ Sov på det’. Nu har bri­ti­ske for­ske­re be­vidst, at rå­det vir­ker. Det skri­ver vi­den­skab. dk.

Vi tæn­ker of­te på søv­nen som re­kre­a­tion, der geno­p­la­der mus­k­ler og tan­ker. Men søvn kan og­så få os til at træf­fe bed­re be­slut­nin­ger, hu­ske bed­re og lø­se pro­ble­mer.

De bri­ti­ske for­ske­re fra Lan­ca­ster Uni­ver­si­ty gav for­søgs­per­so­ner en ræk­ke op­ga­ver, hvoraf halv­de­len var let­te, mens den an­den halv­del var svæ­re.

En søvn­grup­pe blev stil­let op­ga­ver­ne om af­te­nen og fik mu­lig­hed for at re­vur­de­re de­res svar igen mor­ge­nen ef­ter en god nats søvn. Mens vå­gen­grup­pen blev stil­let pro­ble­met om mor­ge­nen og igen sam­me af­te­nen. De nem­me op­ga­ver lø­ste den våg­ne grup­pe mest ef­fek­tivt. Men de svæ­re op­ga­ver kla­re­de søvn­grup­pen bedst.

Ari­sto­te­les var den før­ste, der gjor­de sig tan­ker om søv­nens be­tyd­ning. Hans tan- » Re­li­gion er opi­um for fol­ket, « skry­de­de sa­li­ge Karl Marx i 1844, men han hav­de jo hel­ler ik­ke kil­dret knur­hå­re­ne med Yves Saint Lau­rents be­ru­sen­de ’ Opi­um’ fra 1977 el­ler stif­tet be­kendt­skab med mo­de­hu­sets benja­min ’ Bla­ck Opi­um’ fra 2014. Den kaf­fe-, va­nil­je-, pæ­re- og pat­chouli- tun­ge duft ’ Bla­ck Opi­um’ kom­mer snart ( ul­ti­mo au­gust) i en let­te­re og me­re frug­trig edt- ver­sion. 30 ml edt 385 kr. ker hol­der sta­dig, men sup­ple­res bl. a. af en ny­e­re te­o­ri om, at søvn til­la­der over­førs­len af in­for­ma­tion mel­lem hip­po­cam­pus ( den del af hjer­nen, der ko­der nye op­le­vel­ser) og neokor­tex ( der gem­mer lang­tids­op­le­vel­ser). Tan­ken er at vi er bed­re ru­stet til at ta­ck­le nye pro­ble­mer, hvis vi kan in­korpo­re­re løs­nin­ger fra tid­li­ge­re pro­ble­mer. Det er dét søv­nen kan. Så skal du ta­ge en vig­tig be­slut­ning – Så sov li­ge på den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.