Få nu de børn

BT - - KENDER DU DET? -

Iden for­gang­ne uge hav­de jeg fød­sels­dag. 41 år blev jeg, og det var en ræd­som dag. Ik­ke på grund af ryn­ker­nes frem­march og bryster­nes stræ­ben syd­på, men for­di den yng­ste be­gynd­te at pak­ke. Hun flyt­ter. Hjem­me­fra. Fra mig. Jeg har lyst til at stop­pe hen­de. For­by­de det­te non­sens. Det er me­get mu­ligt, at hun er klar, men det er jeg ik­ke. Jeg har sta­dig man­ge go­de år med mad­pak­kes­mø­ring og hent­ning og bring­ning i mig. Jeg el­sker ly­den af trip­pen­de fød­der og ’ MOAR, jeg er fææær­dig’. Jeg vil­le så­dan øn­ske, at jeg hav­de man­ge fle­re år med teg­nin­ger på ta­pe­tet, selv­klip­pet pan­de­hår og bag­ning af klas­se­ka­ger. Jeg vil­le så­dan øn­ske, at jeg hav­de få­et fle­re børn. Men al­de­ren er lø­bet fra mig. Det brin­ger mig til em­net for den­ne uges klum­me: ’ Ægs hold­bar­hed – og alt det vi ik­ke får at vi­de, når vi tror, at vi sag­tens kan ven­te med at få børn’. Vi hø­rer, at der bli­ver fle­re og fle­re 40- åri­ge mødre. Vi hø­rer om kvin­der i 60er­ne, der fø­der sun­de og ra­ske børn. Og det er pro­ble­met. For selv­om det tek­nisk er mu­ligt at få børn sent. Selv­om det er so­ci­alt ac­cep­ta­belt at få børn, når man er i 40er­ne, så kom­mer det ba­re til at ly­de som om, det er en hel del let­te­re at la­ve dem, end det rent fak­tisk er. Det, vi ik­ke hø­rer om, er, hvor­dan de her kvin­der i 40er­ne er ble­vet gravi­de. Vi hø­rer hel­ler ik­ke så me­get om, hvor man­ge kvin­der i 40er­ne, der for­sø­ger at bli­ve gravi­de, men som må gi­ve op. For det er ik­ke så nemt, som man skul­le tro. Sa­gen er jo, at vo­res æg bli­ver for gam­le. Selv­om man sta­dig har re­gel­mæs­sig men­stru­a­tion, er det ik­ke tegn på, at man sta­dig kan bli­ve gravid. Er du over 37 år, er der me­get dår­li­ge odds for, at det vil lyk­kes. Når man hø­rer om me­get gam­le kvin­der, der får børn, er det al­tid med do­noræg. Med gan­ske få und­ta­gel­ser bli­ver kvin­der over 40 ik­ke ’ na­tur­ligt’ gravi­de. Her er vir­ke­lig­he­den, for dig som prø­ver at få børn sent: Du skal i hor­mon­be­hand­ling. Di­ne æg skal ha­ve hjælp, og hvis det lyk­kes at få be­frug­tet dem, skal du ha­ve hor­moner for at hol­de fast på dem. Du skal stik­ke dig selv i ma­ven 1- 2 gan­ge om da­gen. Der­u­d­over skal du stik­ke dig for at få æg­løs­ning. Du skal lig­ge med stæn­ger­ne i bøj­ler og in­se­mi­ne­res for at sik­re, at sæ­den kom­mer helt op til æg­get. Her­ef­ter skal du sprøjte gelé i ar­ran­ge­men­tet i 14 da­ge. Gelé, der lø­ben­de gen­nem da­gen, for­la­der dig i hyt­teo­st­lig­nen­de klum­per. Yes, man fø­ler sig som en re­gu­lær se­xra­ket, når man prø­ver at få børn. Hvis du er hel­dig, lyk­kes det. Er du 40 år er suc­ces­ra­ten trods alt 13 pct. Lyk­kes det ik­ke ef­ter tre gan­ge, går du vi­de­re til IVF ( re­a­gens­glas­be­hand­ling). Her får du end­nu fle­re hor­moner, der sti­mu­le­rer fle­re æg, di­ne æg bli­ver ta­get ud, be­frug­tet ( hvis de kan be­frug­tes) og lagt op i din liv­mo­der igen. Hyt­teo­st­tin­gen hø­rer og­så med her, men den­ne gang i 6- 12 uger. Hor­moner­ne gi­ver dig ho­ved­pi­ne, kval­me og ek­stre­me hu­mør­sving­nin­ger. Her­u­d­over gi­ver de dig al­le symp­to­mer på at væ­re gravid, hvil­ket med­fø­rer at rut­che­ba­ne­tu­ren fra at tro ( og hå­be), at man er gravid, til at op­da­ge, at man ik­ke er det, er enorm. Som 40- årig er der 25 pct. chan­ce for at bli­ve gravid med IVF. Bli­ver du gravid, skal du væ­re op­mærk­som på, at abor­tri­si­ko­en sti­ger med al­de­ren. Som 40- årig har du 34 pct. ri­si­ko for at abor­te­re. Så d’da­mer. Vil I ik­ke godt la­de væ­re med at ven­te på, at I er 100 pct sik­re på, at I har den rig­ti­ge mand, det rig­ti­ge job, og den rig­ti­ge bo­lig. Den slags sik­ker­hed fin­des al­li­ge­vel ik­ke. Vil man ha­ve ga­ran­ti, må man kø­be sig en brød­ri­ster. Og tro mig – uan­set hvor so­lidt fun­de­ret je­res for­hold er, så vil en be­hand­ling mod barn­løs­hed træk­ke så store veks­ler på je­res kær­lig­hed, at in­gen kan si­ge, hvor I en­der. Man bli­ver ’ kuk i ka­le­chen’ og 60 pct. af al­le kvin­der i barn­løs­heds­be­hand­ling får en de­pres­sion. Det ly­der hårdt. Men jeg si­ger det ik­ke for at af­skræk­ke no­gen 40- åri­ge fra at gø­re for­sø­get. Jeg si­ger det kun for at an­sku­e­lig­gø­re, hvor stor en be­last­ning du ud­sæt­ter dig selv for, hvis du ven­ter. Jeg si­ger det for at for­tæl­le, at jo læn­ge­re du ven­ter, de­sto min­dre er sand­syn­lig­he­den for, at du en dag kom­mer til at op­le­ve, at en lil­le Jo­kum el­ler Be­a­tri­ce, søvn­d­ruk­kent krav­ler op i din seng, ta­ger din hånd og fal­der i søvn med sø­de, små gryn­te­ly­de og den dej­lig­ste duft af barn. Dit lil­le barn. Der er al­drig et per­fekt tids­punkt at få børn. Børn lar­mer, lug­ter, ko­ster alt for me­get og er røvir­ri­te­ren­de. Og du vil el­ske dem. Ube­tin­get og for evigt. Og­så selv­om de bli­ver alt for hur­tigt store og flyt­ter væk. Man si­ger, at man ik­ke for­try­der de børn, man får. Man for­try­der kun dem, man ik­ke får. Hvis jeg må gi­ve et godt råd – er det: Sørg for at der ik­ke er no­get at for­try­de. Vil du ha­ve børn, så lad væ­re med at ven­te. • Chri­sti­na Sederqvist er 41 år, for­fat­ter, ko­mi­ker og fored­rags­hol­der. Kendt fra se­ri­en ’ Skrå­plan’, som hun la­ve­de med Linda P. Hun er mor til to og bor på lan­det med børn, kæ­re­ste og en min­dre dy­re­park. • I næ­ste uge skri­ves klum­men af Mi­chel­le Hvi­id

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.