Er du al­tid træt?

BT - - KLUMME -

Som­mer­fe­ri­en er ved at væ­re for­di. Selv­om fe­rie be­ty­der af­slap­ning, er det ik­ke sik­kert, at du har få­et ’ so­vet ud’ el­ler op­byg­get ener­gi nok i ferien – må­ske har din fe­rie fak­tisk væ­ret lidt stres­sen­de. Hvad gør du så?

Fle­re af mi­ne kli­en­ter er evigt træt­te. Når de går på fe­rie, bli­ver de sy­ge, og der­for ven­der de re­tur til job­bet med en fø­lel­se af sta­dig at væ­re ud­mat­te­de. Min per­son­li­ge er­fa­ring er, at det gæl­der om at stres­se af in­den ferien og så stille og ro­ligt kom­me op i fart ef­ter ferien. Er du god til at pri­o­ri­te­re di­ne ar­bejds­op­ga­ver al­le­re­de fra april og maj må­ned, kan det lyk­ke­des dig at gå på fe­rie, uden at stres­sen ån­der dig i nak­ken. Men hvad så, når man skal tilbage på job?

Når du nu skal be­gyn­de at ar­bej­det igen, er det en god idé at sør­ge for, at du ik­ke er ’ on­li­ne’ he­le ti­den. Vær of­fli­ne hjem­me. De fle­ste har e- mail på de­res mo­bil, det gør det no­get ’ nem­me­re’ li­ge at tjek­ke en mail el­ler to. Men det er vig­tigt at ’ træk­ke stik­ket’ fuld­stæn­dig, når du kom­mer hjem fra fe­rie – det gav­ner bå­de krop og sjæl.

Hold fast i ener­gi­en

En må­de at gen­vin­de ener­gi i hver­da­gen er at dyr­ke mo­tion. Må­ske tæn­ker du: ’ Jeg er sim­pelt­hen for træt til mo­tion’. Er det til­fæl­det, kan du må­ske in­spi­re­res af en un­der­sø­gel­se fra Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia, der vi­ser, at be­gyn­der man at træ­ne 3 x 20 mi­nut­ter om ugen, vil man ef­ter blot 6 uger op­le­ve en mar­kant stør­re ener­gi og min­dre træt­hed.

Når man ta­ler om lav ener­gi og træt­hed, kom­mer man ik­ke uden om væskeindtag. Man­ge får sim­pelt­hen ik­ke nok vand og væ­ske i lø­bet af en dag – det gør os træt­te. Du skal drik­ke det, der sva­rer til 0,0333 li­ter pr. ki­lo, du ve­jer om da­gen. Drik vand, frisk ju­i­ce, frisk grønt­sags­ju­i­ce el­ler ur­te­te. De­hy­dre­ring kan gø­re blo­det tyk­ke­re og gør, at hjer­tet skal bru­ge me­re ener­gi på at pum­pe det rundt i krop­pen. Des­u­den er væ­ske vig­tig for en god for­dø­jel­se, der jo og­så er med til at gi­ve dig ener­gi. Når det er varmt om som­me­ren, er det ek­stra vig­tigt at drik­ke, da krop­pen har brug for den ek­stra væ­ske til at re­gu­le­re din tem­pe­ra­tur.

Tror du, at kaf­fe er sund væ­ske, skal du vi­de, at det fak­tisk er de­hy­dre­ren­de. Selv­om kaf­fe kan gi­ve dig en umid­del­bar ener­gi, gi­ver det sam­ti­dig en fø­lel­se af træt­hed. Min er­fa­ring er, at man­ge drik­ker me­re kaf­fe på job­bet end hjem­me hos sig selv. Drik­ker du kaf­fe, er det en god idé at drik­ke et ek­stra glas vand, pr. kop.

Jeg ken­der fle­re, der snup­per et glas vin in­den sen­ge­tid – for at få en ’ god’ søvn. Men vin kan fak­tisk øde­læg­ge den dybe søvn, for­di det for­styr­rer krop­pens pro­duk­tion af adre­na­lin. Det er år­sa­gen til, at man­ge våg­ner midt om nat­ten, når de har druk­ket al­ko­hol. Det er bedst ik­ke at drik­ke al­ko­hol 3- 4 ti­mer før sen­ge­tid.

En sid­ste må­de at be­va­re ener­gi­en på, er ik­ke at sprin­ge må­l­ti­der over. Får du lavt blod­suk­ker, kan du nem­lig bli­ve træt. Man­ge me­ner, at mor­gen­ma­den er da­gens vig­tig­ste må­l­tid. Jeg me­ner, at al­le må­l­ti­der er li­ge vig­ti­ge. Mel­lem­må­l­ti­der er med til at hol­de dit blod­suk­ker sta­bilt – sær­ligt grønt­sa­ger som to­ma­ter, agurk, blad­sel­le­ri, men og­så nød­der og ker­ner er godt. Væl­ger du frugt, er bær det bed­ste, da det går op­ta­ges langs­omst i blo­det. En god plan for di­ne må­l­ti­der er: Mor­gen­mad før kl. 9.00. Frokost ved 11- 12 ti­den. Mel­le­må­l­tid ved 14- 15 ti­den. Mid­dag ved 17- 18 ti­den. Skal du spi­se ef­ter kl. 20.00, så vælg let mad, som grønt­sa­ger, sa­lat, frugt, bær, nød­der og ker­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.