’ Vi fejrer kær­lig­he­den’

Au­gust må­ned er høj­sæ­son for bryl­lup­per. Kær­lig­he­den kan fore­vi­ges for­an kir­ke­al­te­ret, på rå­d­hu­set el­ler un­der åben him­mel. Uan­set for­men hand­ler det om mest om tra­di­tio­ner, ri­tu­a­ler og tro

BT - - TEMA - Af Gi­ta Fem­høj

gi­fe@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Opå en skam­mel, så hun ik­ke træ­der i kjo­len. For end­nu mang­ler den at bli­ve sy­et til i læng­den. En ras­len­de lyd hø­res, hver gang skræd­de­ren ræk­ker ned ef­ter en ny nål i en lil­le blå æske. Ca­ri­na be­trag­ter sig selv i det store spejl, der fyl­der he­le væg­gen. Spej­let re­k­lek­te­rer et bredt smil. Den 22. au­gust skal Ca­ri­na Cal­li­sen Dyhr gif­tes med Ken­neth Thu­re­cht Hansen i Sor­gen­fri Kir­ke. De har væ­ret kæ­re­ster i 13 år, bor sam­men i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg, og tan­ken om børn lig­ger ik­ke langt væk. Men bryl­lup­pet hand­ler hver­ken om prak­tik el­ler re­li­gi­ø­si­tet.

» Nog­le gif­ter sig af juri­di­ske år­sa­ger, for­di de har hus el­ler børn sam­men og ger­ne vil ha­ve pa­pi­rer­ne i or­den. An­dre gør det må­ske for at hol­de på ham el­ler hen­de, men det er ik­ke det, det hand­ler om for os – det hand­ler om at fejre kær­lig­he­den, « si­ger Ca­ri­na Cal­li­sen Dyhr.

Net­op kær­lig­he­den er, iføl­ge so­cio­log og livs­stil­s­eks­pert Emi­lia van Hau­en, den pri­mæ­re grund til, at folk i dag væl­ger at bli­ve gift.

» Man er ik­ke læn­ge­re så af­hæn­gig af hin­an­den som før­hen. Vi gif­ter os ik­ke for at få øko­no­misk sik­ring el­ler so­ci­al sta­tus. Vi gif­ter os i stør­re ud­stræk­ning af ren kær­lig­hed. Det er ik­ke en stra­te­gisk al­li­an­ce, det er for­hol­det for for­hol­dets skyld. Æg­te­ska­bet er i dag først og frem­mest en pagt ba­se­ret på lyst og kær­lig­hed, « for­kla­rer Emi­lia van Hau­en.

An­tal­let af æg­te­ska­ber er iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik sti­gen­de. I 2014 blev 28.331 par gift. Det er en stig­ning på tre pro­cent i for­hold til året før.

Ned ad kir­ke­gul­vet

Ca­ri­na og Ken­neth har som langt de fle­ste par valgt at bli­ve gift i kir­ken. Bryl­lup­pet er tra­di­tio­nelt og skal in­de­hol­de de ri­tu­a­ler, der er for­bun­det med et klas­sisk dansk bryl­lup. Som at fa­de­ren føl­ger bru­den op til al­te­ret og gi­ver hen­de væk, re­cep­tion ef­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.