Det er kke kun for sjov

Com­pu­ter­spil kan an­det end at un­der­hol­de. Nye vir­tu­el­le spil hand­ler om krig og syg­dom og kan frem­me em­pa­ti, me­ner eks­per­ter

BT - - NYHED - Le­na Mas­ri

btwe­e­kend@ bt. dk

Det er vin­ter. Den un­ge kvin­de vil for­la­de sit hjem, men er ban­ge. Tan­ken om at se an­dre men­ne­sker er for over­væl­den­de. Hun prø­ver at gå ud ad dø­ren, men den be­væ­ger sig læn­ge­re og læn­ge­re væk. Selv krym­per hun, til hun ik­ke kan nå dør­hånd­ta­get.

Epi­so­den stam­mer ik­ke fra en even­tyr­film el­ler en fan­ta­sy- bog, men er en af de cen­tra­le sce­ner fra det danskpro­du­ce­re­de com­pu­ter­spil ’ Autumn’, som for­ven­tes lan­ce­ret sidst på året. Spil­let hand­ler om ti­den ef­ter et seksu­elt over­greb, og er et af man­ge nye com­pu­ter­spil, som har det til fæl­les at de be­hand­ler al­vor­li­ge og dy­stre em­ner som f. eks. krig, fol­ke­mord, syg­dom og sla­ve­ri.

Spil­le­ne skal ik­ke un­der­hol­de, men der­i­mod via vir­tu­al re­a­li­ty hjæl­pe bru­ge­ren til at re­la­te­re til svæ­re si­tu­a­tio­ner, de al­drig selv har op­le­vet. Vir­tu­al re­a­li­ty til­la­der bru­ge­ren at in­te­ra g e r e med et com­pu­ter- si­mu­le­ret mil­jø. Det er et ef­fek­tivt mid­del til at ge­ne­re­re em­pa­ti – og har po­ten­ti­a­le til at bli­ve brugt på man­ge nye må­der i frem­ti­den, vur­de­rer eks­per­ter.

» Vi ser en mas­se nye spil li­ge nu. Der er en be­væ­gel­se mod det al­vor­li­ge i com­pu­ter­spil, « si­ger Eric Gre­en­baum, der er vir­tu­al re­a­li­ty ud­vik­ler i New York og stif­ter af New York Ci­ty Vir­tu­al Re­a­li­ty Me­e­tup.

De nye spil

’ Pro­ject Sy­ria’ hand­ler om bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en, ’ This war of mi­ne’ er in­spi­re­ret af be­lej­rin­gen af Sa­ra­je­vo, ’ That dra­gon, can­cer’ kred­ser om li­vet med en kræft­syg søn, ’ One dark night’ re­kon­stru­e­rer te­e­na­ge­ren Tray­von Mar­tins død, ef­ter han blev skudt af en po­li­ti­be­tjent. Mens ’ The Ene­my’ er et vir­tu­elt spil om palæsti­nen­si­ske og is­ra­el­ske kri­ge­re, der ob­ser­ve­rer hin­an­den og for­tæl­ler om de­res tan­ker, be­kym­rin­ger og håb for frem­ti­den.

Den prisvin­den­de fo­to­jour­na­list Ka­rim Ben Khe­li­fa er man­den bag ’ The Ene­my’. I maj 2014 in­ter­viewe­de han en is­ra­elsk re­ser­ve- sol­dat og en kom­bat­tant fra Ga­za. I ste­det for et tra­di­tio­nelt in­ter­view brug­te jour­na­li­sten in­ter­views og billeder til at la­ve ’ The ene­my’, som han hå­ber kan ska­be en for­stå­el­se mel­lem is­ra­e­le­re og palæsti­nen­se­re. » Jeg ser The Ene­my som en mæg­ler mel­lem to kri­ge­re, « si­ger

han.

De to sol­da­ter har al­drig mødt hin­an­den i vir­ke­lig­he­den, men spil­let brin­ger dem fy­sisk sam­men. Da kri­gen i Ga­za slut­te­de, rin­ge­de Ben Khe­li­fa til beg­ge. Over te­le­fo­nen spurg­te den is­ra­el­ske sol­dat til sin palæ­ste­nen­si­ske mod­stan­der.

» Han var be­gyndt at hol­de af sin fjen­de. Det gi­ver mig håb for frem­ti­den, « si­ger Ben Khe­li­fa.

Em­pa­ti på skær­men

Vir­tu­al re­a­li­ty er et kraft­fuldt mid­del til at ge­ne­re­re em­pa­ti, for­tæl­ler De­bra An­der­son, som var med til at pro­du­ce­re spil­let. Iført et Oculus Rift­he­ad­set får spil­le­ren mu­lig­hed for at ’ se’ gen­nem spil ka­rak­te­rens øj­ne. » De­fi­ni­tio­nen på em­pa­ti er at ha­ve ev­nen til at se gen­nem en an­dens øj­ne. In­gen an­den tek­no­lo­gi el­ler me­die kan gi­ve den sam­me for­nem­mel­se af til­ste­de­væ­rel­se. «

Pro­fes­sor i in­ter­ak­ti­ve me­di­er på Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia, Mark Bo­las for­kla­rer:

» Vir­tu­al re­a­li­ty gi­ver dig først en fø­lel­se og en op­le­vel­se, og så kan den se­ne­re få dig til at bli­ve me­re em­pa­tisk. «

I com­pu­ter­spil­let ’ Dar­fur is dying’ var pro­fes­soren en for­dre­ven flygt­ning fra Dar­fur, der skul­le hen­te vand til sin vir­tu­el­le flygt­nin­ge­lejr. Der var en stor ri­si­ko for, at han vil­le bli­ve skudt, men han vid­ste, at de an­dre i flygt­nin­ge­lej­ren ik­ke vil­le over­le­ve uden.

» Jeg føl­te mig hjæl­pe­løs på et per­son­ligt plan, « si­ger Mark Bo­las.

» Når jeg i dag læ­ser nyhe­der om men­ne­sker i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner, fø­ler jeg langt stør­re em­pa­ti for dem, end jeg gjor­de, før jeg prø­ve­de spil­let. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.