’ Jeg var ban­ge for at dø’

I fem år var Be­ti­na Grewal så syg, at hun fle­re gan­ge var i tvivl, om hun vil­le over­le­ve. Læ­ger­ne af­vi­ste symptomerne som psy­ki­ske pro­ble­mer. Men det vi­ste sig at væ­re et flåt­bid, der gjor­de hen­de syg

BT - - NYHED - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Claus Bech ban­ge for at luk­ke øj­ne­ne, for­di hun tro­e­de, de ik­ke vil­le åb­nes igen. Hun har over­ve­jet selv at gø­re en en­de på sit liv. Kort sagt – hun har væ­ret i hel­ve­de og tilbage igen. Alt sam­men på grund af det lil­le dyr den dag i det hø­je græs.

Syg­dom­men bry­der ud

» Nog­le må­ne­der ef­ter ma­ra­ton tog jeg på fe­rie til Egyp­ten, men blev me­get syg med dår­lig ma­ve, « si­ger hun.

Be­ti­na Grewal tog hjem og genop­tog sin træ­ning, men det gik ik­ke så godt, som det ple­je­de.

» Jeg ken­der min krop ret godt og føl­te mig ba­re træt he­le ti­den. Træt og svag. Når jeg stod i ba­det, kun­ne jeg ik­ke en­gang hol­de bru­se­ren over mit ho­ved, « hu­sker hun.

På et tids­punkt søg­te hun læ­ge for at få svar på, hvad der var galt. Læ­gen un­der­søg­te hen­de – grun­digt – men kom ik­ke frem til et klart svar.

» En af­ten i novem­ber blev det så slemt, at jeg måt­te ta­ge på ska­destu­en. Jeg hav­de svært ved at få vej­ret. Læ­ger­ne for­tal­te mig, at jeg hav­de ast­ma. Jeg var me­get let­tet over at fin­de ud af, at det ba­re var det, selv om det vil­le be­ty­de, at jeg skul­le ta­ge me­di­cin re­sten af mit liv. Men hvor­for hav­de min læ­ge ik­ke fun­det ud af, at det var det, jeg fej­l­e­de, « tænk­te Be­ti­na Grewal.

» No­get psy­kisk «

Men ma­re­rid­tet var langt­fra slut.

» Jeg be­gynd­te at ta­be mig me­get. Tab­te store tot­ter hår og hav­de kon­stant in­fek­tio­ner. I lun­ger­ne, blæ­ren, un-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.