Få form på fi­gu­ren

Vil du spæn­des op, skal du skal veks­le mel­lem at træ­ne ’ lidt for let’ og ’ lidt for hårdt’

BT - - KROP I BALANCE -

Vil du om­møb­le­re din krop, er du nødt til at sti­mu­le­re di­ne mus­k­ler nok til, at de gi­der vok­se sig stør­re. Det er nød­ven­digt, hvis du vil stram­me hu­den op. Be­væ­gel­sen sker nem­lig in­de­fra og ud. Kun­ste­ne er at bry­de mus­k­ler­ne ned, så de kan byg­ge sig op igen – stør­re og stær­ke­re. Sti­mu­le­rer du ik­ke mus­k­ler­ne, kan du for­sø­ge at stram­me op fra nu af og til ver­dens en­de – men der vil ik­ke væ­re no­get for hu­den at stram­me sig op over. For­bræn­der du fedt uden at byg­ge mus­k­ler op, sva­rer det til at hæn­ge en pæn kjo­le på en bøj­le... frem­for på en man­nequin. Det ser an­der­le­des – og fladt – ud. Vil du ha­ve en spæn­stig krop, kom­mer du alt­så ik­ke udenom mu­skel­træ­ning. Men det kan og­så bli­ve for me­get af det go­de. Bry­der du me­re ned, end du bygger op, vil mus­k­ler­ne ik­ke for­me sig uan­set, hvor me­get du træ­ner.

Lær af sport­s­folk

Alt for of­te op­le­ver jeg folk, der ser det som et suc­ceskri­te­ri­um for en vel­lyk­ket træ­ning, at de bag­ef­ter nær­mest krav­ler hjem – ba­det i sved. Stra­te­gi­en er fin til at bræn­de no­get ener­gi af – bå­de fy­sisk ( i form af kal­o­ri­er) og men­talt ( i form af fru­stra­tion, vre­de el­ler lig­nen­de). Men på lang sigt gi­ver det ik­ke de store resultater i form af bed­re per­for­man­ce, flot­te­re fy­sik, sta­bil ener­gi el­ler et godt hel­bred. Når pro­fes­sio­nel­le at­le­ter plan­læg­ger de­res træ­ning, er det en kunst at til­fø­re krop­pen en be­last­ning, der er stor nok til at sti­mu­le­re en væ­sent­lig for­bed­ring i per­for­man­ce og ud­se­en­de, men som sam­ti­dig er lil­le nok til at und­gå ska­der, over­træ­ning og udbrændthed. De pro­fes­sio­nel­le træ­ner der­for med va­ri­e­ren­de be­last­ning, hvor de veks­ler mel­lem ’ for let’ og ’ rig­tig. rig­tig. rig­tig hårdt’. Det gi­ver nem­lig krop­pen mu­lig­hed for at be­løn­ne dig med de bedst mu­li­ge resultater. Træ­ner du i en pe­ri­o­de kun en­ten ’ for let’ el­ler ’ for hårdt’ vil re­sul­ta­ter­ne der­i­mod ude­bli­ve. Det hand­ler om at fin­de ba­lan­cen mel­lem træ­ning og re­sti­tu­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.