Død, sorg og fa­mi­lie

For­fat­te­ren Sa­ra Ro­ep­stor­ff de­bu­te­rer med en ro­man om sin egen fars kræft­syg­dom og død

BT - - BOG- FIX - Jør­gen Jo­han­sen

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Spå. Men spe­ci­elt er det po­rtræt­tet af sel­ve fa­mi­lie­or­ga­nis­men, der ta­ler ind­træn­gen­de til læ­se­ren. Fa­de­rens for­søg på at hol­de mo­det op­pe hos bør­ne­ne, sam­men­hol­det mel­lem sø­stre­ne, mo­de­rens styr­ke og et bar­ne­barns fød­sel. Som hyl­dest til fa­mi­li­e­net­vær­ket har bo­gen sin helt sær­li­ge styr­ke. Li­ge­som viljen til at se lys­glim­te­ne, nær­væ­ret og de smuk­ke øje­blik­ke midt i sør­ge­lig­he­den er en af bo­gens vig­ti­ge kva­li­te­ter:

» Jeg ved ik­ke hvor­for, det er smukt, men det er det. Det er smukt, at han for­tæl­ler mig så­dan no­get. Hans stem­me er nær­væ­ren­de, or­de­ne bli­ver ved med at kom­me bag på ham selv, de van­te ud­tryk slår ik­ke til. Der er ik­ke læn­ge­re no­get, som ba­re er hyg­ge­ligt el­ler rart el­ler godt. Alt er me­re for­fær­de­ligt og me­re le­ven­de, det dy­re­ba­re­ste, der kan sæt­tes på spil, er sat på spil, og min far har ik­ke ord til mig og mi­ne sø­stre for de fø­lel­ser. Hans sprog er må­de­hol­dent. «

Ten­den­sen til en slags po­e­ti­se­ring af de stær­ke fø­lel­ser er nog­le ste­der ved at ta­ge over­hånd. Det er, når for­fat­te­ren vik­ler sig ud af al kunst­fær­dig­hed, og to­nen er mest nøg­tern, at fø­lel­ser­ne træ­der stær- ke­st og mest ren­se­de frem. Så bli­ver ang­sten og sor­gen in­tenst nær­væ­ren­de, og så er Sa­ra Ro­ep­stor­f­fs sor­gro­man mest be­væ­gen­de, mest over­be­vi­sen­de og i pa­ra­doksal for­stand mest livs­be­kræf­ten­de. Ti­tel: Min far er en ti­ger. For­fat­ter: Sa­ra Ro­ep­stor­ff. Si­der: 154. Pris: 230 kr. For­lag: Gla­di­a­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.