’ Jeg vil­le ud­van­dre til Dan­mark’

Ni­els Ellegaard er stolt over at væ­re no­mi­ne­ret som Årets Revykunst­ner

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

ho­eg@ bt. dk Fo­to Ni­els Ahl­mann Ole­sen Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Helt klart ’ Sto­ner’. Min søn Gu­stav har an­be­fa­let den, og har ik­ke kun­net la­de væ­re med at gen­for­tæl­le store de­le, jeg fø­ler, at jeg næ­sten har læst den... Men jeg glæ­der mig al­tid til at kom­me i gang med en ny bog. « » Jeg lyt­ter rig­tig me­get til Ra­dio 24/ 7, som på man­ge må­der kan det he­le – ba­re ik­ke mu­sik – og det kan vir­ke­lig væ­re befriende at slip­pe for. Et godt tip: Lyt til ’ Finnsk te­ra­pi’, hvor go­de, gam­le Finn Nør­by­gaard får in­ter­es­san­te per­so­ner til at for­tæl­le – man bli­ver klogere af det. Tak Finn. « » Jeg kan stort set li­de al mu­sik, men hvis jeg stran­de­de på en øde ø og kun måt­te ha­ve en cd med, skul­le det væ­re med Ste­vie Won­der. Jeg sad en­gang på før­ste ræk­ke til en af hans kon­cer­ter – der er så me­get glæ­de og sjæl i hans mu­sik. « » Det kan jeg ik­ke hu­ske. Det er så læn­ge si­den, at jeg har væ­ret i bif­fen. Jeg er me­get glad for at se film – må­ske for­di vi har få­et nyt tv, og jeg ik­ke næn­ner at for­la­de det... Nej, det er vist på ti­de, at jeg in­vi­te­rer min ko­ne i bif­fen. Jo, nu kan jeg hu­ske det, jeg var in­de at se ’ Ide­a­li­sten’ en me­get god og spæn­de­ne dansk film. Den kan jeg vir­ke­lig an­be­fa­le. « » En me­get gam­mel Ro­bin Wil­li­ams- film: ’ Ver­den iføl­ge Garp’. Det er en me­get livs­be­kræf­ten­de for­tæl­ling, hvor man føl­ger en mand fra fød­sel til død. Den tror jeg snart, jeg vil se igen – man bå­de gri­ner og græder. « » Jeg var i Edin­burgh med nog­le kam­me­ra­ter og hø­re El­vis Co­stel­lo – og blev to­tal fan – han spil­ler me­get klo­ge san­ge- Ik­ke at jeg al­tid for­står ham, men det gør ik­ke så me­get – ba­re det swin­ger. « » Min før­ste kon­cert var med Ga­so­lin, som jeg var helt vild fan af. Det har fulgt mig si­den. Jeg har mødt Kim Lar­sen nog­le gan­ge og bli­ver to­talt ’ star­struck­ed’ – hver gang. Jeg bli­ver nær­mest lam­met og ved ik­ke, hvad jeg skal si­ge, det en­der med, at jeg sid­der og småf­ni­ser – han må tro, at jeg er mær­ke­lig. » Nyhe­der ser jeg me­get af, dels for­di jeg ger­ne vil føl­ge med i, hvad der sker i vo­res ver­den, dels for­di man ik­ke kan und­gå det. Helt ær­ligt bli­ver der le­ve­ret man­ge pseu­do- nyhe­der, men man må selv sor­te­re i det. «

» Pseu­do- nyhe­der. «

We­e­kend - 08.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.