DSB- an­sat fæl­des af sin egen gaff ata­pe

Da­gen in­den en 36- årig mand blev fun­det bag­bun­det med gaff ata­pe i et tog, hav­de han selv købt en til­sva­ren­de ta­pe

BT - - NYHEDER - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ bt. dk

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LET

En 36- årig DSB- an­sat blev i går va­re­tægts­fængs­let i 26 da­ge mistænkt for at op­dig­te et over­fald, som før­te til, at tog­tra­fi kken ved Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård blev lam­met fre­dag mor­gen.

Den va­re­tægts­fængs­le­de næg­te­de sig skyl­dig, da han i går eft er­mid­dag i et grund­lovs­for­hør i Kø­ben­havns Dom­mer­vagt, var mistænkt for falsk an­mel­del­se, for­styr­rel­se af den off ent­li­ge tra­fi k og for at mis­bru­ge sit off ent­li­ge er­hverv.

Over­ra­ske­de to mænd

I grund­lovs­for­hø­ret for­kla­re­de den va­re­tægts­fængs­le­de, at han tjek­ke­de tog i kl­ar­gø­rings­hal­len mel­lem Ho­ved­ba­ne­går­den og Dybbøls­bro Sta­tion, da han vil­le dob­belt­tjek­ke, at to­get var klar til drift . I to­get over­ra­sker han to mænd, der bar sort tøj og ele­fant­hu­er. Den ene mand tru­e­de ham med en pi­stol og sag­de an­gi­ve­ligt: » Du har ik­ke set no­get, « hvor­til den va­re­tægts­fængs­le­de sva­re­de: » Nej, det gjor­de jeg ik­ke. «

Her­eft er blev han truk­ket ud i to­gets ve­sti­bu­le, hvor den ene mand bag­bandt ham om hæn­der, fød­der og øj­ne. Her­eft er for­kla­re­de han, at der gik no­get tid, in­den en kol­le­ga hen­vend­te sig til ham over den in­ter­ne ra­dio.

Man­den vir­ke­de me­get nervøs og gjor­de me­get ud af at for­tæl­le, at han kun hu­ske­de epi­so­den i glimt. Han for­tal­te og­så, at han hav­de få­et et bla­ck­out i ti­den, fra han blev tru­et med en pi­stol, ind­til en kol­le­ga kald­te på ham over den in­ter­ne ra­dio.

Bon på køb af gaff ata­pe

Po­li­ti­et tror dog ik­ke på man­dens for­kla­ring. Blandt an­det for­di de un­der en ransag­ning fandt en kvit­te­ring for køb af gaff ata­pe i byg­ge­mar­ke­det Stark, kort in­den man­den mød­te ind på ar­bej­de tors­dag klok­ken 22 .

Gaff ata­pen, han køb­te, er den sam­me ty­pe, som blev brugt, da han blev fun­det bag­bun­det i et tog fre­dag mor­gen.

Den va­re­tægts­fængs­le­de for­kla­re­de først, at han hav­de købt gaff ata­pen, for­di han tid­li­ge­re hav­de ta­get no­get med sig hjem, og der­for vil­le han kø­be en er­stat­ning til DSB- la­ge­ret. Han æn­dre­de dog i sin for­kla­ring, og han kun­ne ik­ke ude­la­de, at han hav­de haft gaff ata­pen i sin lom­me, som de to ger­nings­mænd så brug­te til at bin­de ham. Han for­tal­te og­så, at han køb­te gaff ata­pen, for­di han som ar­bejds­mil­jø­re­præ­sen­tant vil­le mar­ke­re nog­le fl iser, der lå ujævnt.

Kol­le­ga­er kla­ge­de

An­kla­ge­ren for­tal­te un­der grund­lovs­for­hø­ret, at da po­li­ti­et fandt man­den, vir­ke­de han over­ra­sken­de ro­lig og hav­de nær­mest et smil på læ­ben. Det var over­ra­sken­de for po­li­ti­et, da det­te ik­ke er nor­malt, hvis man er ble­vet tru­et med en pi­stol, som den va­re­tægts­fængs­le­de for­kla­re­de.

Det kom og­så frem, at den va­re­tægts­fængs­le­de var kaldt til sam­ta­le hos sin chef mandag den 10. au­gust, da der var ble­vet ind­le­ve­ret en kla­ge om, at den va­re­tægts­fængs­le­de ik­ke gjor­de sit ar­bej­de. Der­u­d­over hav­de che­fen mod­ta­get kla­ger fra den va­re­tægts­fængs­le­des kol­le­ga­er om mang­len­de per­son­lig hy­giej­ne. SA­GEN KORT

DSB- an­sat­te er sig­tet for for­sty rrel­se af den off ent­li­ge drift , hvil­ket kan gi­ve op til seks års fængsel.

er han sig­tet for at gi­ve falsk an­mel­del­se, som kan ko­ste op til fi re må­ne­ders fængsel.

er der­u­d­over sig­tet for at ud­nyt­te sit off ent­li­ge hverv, hvil­ket har en straff eram­me på op til fi re må­ne­ders fængsel.

Den

Des­u­den

Han

Fre­dag mor­gen blev tog­tra­fik­ken lam­met til og fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, da en DSB- me­d­ar­bej­der an­gi­ve­ligt var ble­vet over­fal­det. Po­li­ti­et tror ik­ke på man­den. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.