THU­LE­SEN DA­HL HAR DET LANGE SIG­TE PÅ ’’

BT - - DEBAT - ’ Thu­le­sen Da­hls vær­ste ma­re­ridt’ FOR­BIL­LE­DET

De blå vandt val­get. Kne­bent, ja­vel. Men de vandt, og nu er det tid til at ind­kas­se­re. Tid til at bru­ge mag­ten til at gen­nem­fø­re nog­le af de tan­ker og løft er, der blev gi­vet i valg­kam­pen. Det kan man ik­ke ind­ven­de no­get imod. Så­dan fungerer et de­mo­kra­ti. Li­ge­gyl­digt hvor smal sej­ren egent­lig var. Ven­stre- mi­ni­stre­ne har lig­get dybt ned­dyk­ket i som­mer­fe­ri­en. De har gi­vet­vis haft brug for af­slap­ning eft er en hård valg­kamp og brugt en del tid på at sæt­te sig ind i di­ver­se sa­ger og nye om­rå­der. Men de har og­så be­stræbt sig på ik­ke at ska­be unø­dig tu­mult og ne­ga­ti­ve over­skrif­ter. AT DET ER lyk­ke­des bed­re for nog­le end for an­dre, vil for­svars­mi­ni­ster Carl Holst sik­kert skri­ve un­der på. Den grå emi­nen­ce bag Lars Løk­ke og man­ge­årig magt­fuld top­po­li­ti­ker i Søn­derjyl­land og om­egn blev væk­ket nok så grun­digt, da Vej­le Amts Folkeblads jour­na­list Jes­per Sø­ren­sen 24. juli af­slø­re­de, at Holst får et ’ eft er­ve­der­lag’ på 833.000 fra sin for­mand­spost - et job, han selv sag­de op - i Re­gion Syd­dan­mark. Alt­så oven i løn­nen som for­svars­mi­ni­ster på næ­sten 1,2 mil­li­on kro­ner. Reg­ler­ne er ik­ke over­t­rå­dt, så Holst tro­e­de, han kun­ne tie sa­gen ihjel. Først over for avi­sens jour­na­list, og si- den da den med ly­nets - og de di­gi­ta­le me­di­ers - hast spred­tes til lands­dæk­ken­de og so­ci­a­le me­di­er. Det kun­ne han ik­ke. MAN­GE VÆL­GE­RE - må­ske end­da Holsts eg­ne - hav­de svært ved at for­stå, at den nyud­nævn­te for­svars­mi­ni­ster skul­le ha­ve ’ dob­belt­løn’, selv om det mu­lig­vis var eft er reg­ler­ne. Pres­set blev så stort, at Holst måt­te si­ge far­vel til sit ve­der­lag, hvis det ik­ke fuld­stæn­dig skul­le over­skyg­ge den nye Ven­stre- re­ge­rings for­søg på at sæt­te sin egen po­li­ti­ske dags­or­den. Det bli­ver i for­vej­en ik­ke let. Nok vandt blå blok val­get, men det er ik­ke just enig­hed, det em­mer af, når man iagt­ta­ger den se­ne­ste uges po­li­ti­ske ud­mel­din­ger. DE GAM­LE TRA­VE­RE hi­ves af stal­den. Li­be­ral Al­li­an­ce vil ha­ve slan­ket DR, og det kan de sik­kert godt fi nde fl er­tal for. De Kon­ser­va­ti­ve har hen over som­me­ren mest væ­ret op­ta­get af, hvor­for det igen gik galt for par­ti­et. Her har den par­tieks­klu­de­re­de Mads Hol­ger le­ve­ret ind­sigts­ful­de og un­der­hol­den­de ana­ly­ser i ra­diostu­di­et på Ra­dio24­syv. Men det er Dansk Fol­ke­par­ti, der bli­ver Ven­stres stør­ste pro­blem. Som BT har for­talt i lø­bet af ugen, er der ik­ke just var­me fø­lel­ser mel­lem de to par­ti­er. Da DF bød til som­mer­grup­pe­mø­de på

DER­FOR BLEV JEG Ska­gen, var der 15 fl ere sto­le om­kring mø­de­bor­det end sid­ste år. Ven­stre tab­te til sam­men­lig­ning 13 man­da­ter, og Dansk Fol­ke­par­ti over­ha­le­de der­med det re­ge­rings­bæ­ren­de par­ti - og det gjor­de ondt. Der­u­d­over - og det er vær­re - har DF fak­tisk tænkt sig at gen­nem­fø­re de ting, man gik til valg på. KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL har det lange sig­te på, og pla­nen er at gå yder­li­ge­re frem ved næ­ste valg og ba­ne vej­en for stats­mi­ni­ster­po­sten om 5- 6 år. Det gør han kun, hvis han dels får kon­kre­te resultater, dels sig­na­le­rer, at han ta­ger de nød­ven­di­ge kam­pe med de an­dre i blå blok. Vi­ser de men­ne­sker, der stem­te på DF, at han kæm­per for øget græn­se­kon­trol, min­dre ind­van­dring og fl ere pen­ge til æl­dre og sund­hed. Selv om alt ik­ke lyk­kes, kan han si­ge til si­ne væl­ge­re - og­så de nye af slagsen: ’ Vi gjor­de, hvad vi kun­ne. Hvis vi skal gen­nem­fø­re det he­le, må I gi­ve os me­re magt.’ Det er den slags ret hår­de ud­for­drin­ger fra en ue­nig blå blok, Lars Løk­ke og hans re­ge­rings­sven­de står over­for. Så det hand­ler ik­ke kun om at ind­kas­se­re valg­ge­vin­sten. Det bli­ver hård kamp fra sag til sag, hvis den smal­le Ven­stre- re­ge­ring skal over­le­ve end­nu en som­mer. Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg er ble­vet po­li­ti­ker, for­di jeg ik­ke kan la­de væ­re. Jeg op­le­ver he­le ti­den men­ne­sker, der kæm­per mod so­ci­al uretfærdighed. Børn, der er vok­set op un­der svæ­re kår, og som ik­ke får de sam­me chan­cer i li­vet som an­dre. El­ler men­ne­sker, hvis liv er endt i en kamp for at kom­me gen­nem da­gen. De har brug for, at vi ska­ber et bed­re og me­re ret­fær­digt sam­fund. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg har al­tid væ­ret for­e­nings­men­ne­ske og in­vol­ve­ret i man­ge for­skel­li­ge pro­jek­ter. I sin tid var det blandt an­det ulands­ar­bej­de i for-

3. au­gust:

49 kom­men­ta­rer

4. au­gust:

’ Ta­bu­belagt sund­heds­de­bat’

11 kom­men­ta­rer

5. au­gust:

’ Mar­gret­hes ry­ge­svip­ser’

23 kom­men­ta­rer

6. au­gust:

’ Af­pil­let Cory­don’

13 kom­men­ta­rer

7. au­gust:

’ Så er det ud, Gi­mi!’

7 kom­men­ta­rer

8. au­gust:

’ Er der et al­ter­na­tiv til Hil­lary?’

2 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

skel­li­ge afri­kan­ske lan­de, der drev mig ind i DSU. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Som man­ge an­dre be­un­drer jeg det liv og den kamp, som Nel­son Man­dela har ført. Han står for mig som et af vor tids stør­ste po­li­ti­ske iko­ner. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg vil til­la­de mig at næv­ne tre: Kam­pen for, at ud­sat­te børn og un­ge får bed­re hjælp. At vi in­ve­ste­rer og styr­ker vo­res ud­dan­nel­ser. At vi ud­vik­ler vo­res ar­bejds­mar­ked på dan­ske løn- og ar­bejds­vil­kår – uden so­ci­al dum­ping

NEL­SON MAN­DELA

Tidl. præ­si­dent, Sydafrika

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.