Kri­sti­an svig­ter de æl­dre

BT - - DEBAT - DANSK FOL­KE­PAR­TI Æl­dre­ord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Astrid Krag

I valg­kam­pen lo­ve­de Dansk Fol­ke­par­ti gang på gang, at de vil­le sik­re bed­re for­hold for de æl­dre. Men blot en må­ned eft er val­get har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl åben­bart glemt de løft er.

I lan­dets avi­ser kan man læ­se, hvor­dan Dansk Fol­ke­par­ti i 57 ud af 66 kom­mu­ner har lagt stem­mer til at skæ­re ned i ud­gift er­ne til de æl­dre. Sam­ti­dig sløj­fe­de Løk­ke for få uger si­den med DFs vel­sig­nel­se æl­dre­mil­li­ar­den, der gik til bed­re om­sorg for de æl­dre.

Og hvad er så DFs svar? Jo, de lø- ber fra an­sva­ret, sky­der på øko­no­mi­en un­der SR- re­ge­rin­gen og glem­mer helt at for­tæl­le, at der i de gla­de 00’ ere, hvor DF var et magt­fuldt støt­te­par­ti, var langt fær­re pen­ge til de æl­dre. Det gjor­de DF sjovt nok al­drig no­get ved.

Og nu er DF så end­nu en gang støt­te­par­ti for en borgerlig re­ge­ring. Og end­nu en gang er det med Dansk Fol­ke­par­tis hjælp, at de bor­ger­li­ge par­ti­er skæ­rer ned på vel­fær­den til de æl­dre.

Og nu vil DF så gø­re det til ho­ved­krav i fi nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne at få ge­nind­ført den æl­dre­mil­li­ard, de til­lod Løk­ke at af­skaff e. Det er ba­re ik­ke godt nok, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl!

For­mand for Dansk Fol­ke­par­ti Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl fejre­de par­tiets hidtil bed­ste fol­ke­tings­valg 18. ju­ni. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.