BTs le­der ons­dag: ’ Mar­gret­hes ry­ge­svip­ser’

BT - - DEBAT - ROL­LEMO­DEL ER SIG SELV Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Pe­ter Kjeldsen

Jeg ry­ger ik­ke og har al­drig gjort det, men hvis Dron­nin­gen skal væ­re mit for­bil­le­de el­ler min rol­lemo­del, så skal hun ry­ge, når hun vil det – og­så når hun op­træ­der off ent­ligt. Sund­heds­hyste­ri­ske og po­li­tisk kor­rek­te rol­lemo­del­ler er vær­re end dem, der ba­re er sig selv og ik­ke for­sø­ger at pas­se ind i an­dres ka­rak­ter­sva­ge fo­re­stil­lin­ger om, hvor­dan an­dre men­ne­sker skal leve li­vet.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

RØG ER ET PER­SON­LIGT VALG

An­ders Bo

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Li­ge nu le­ver jeg sundt med mad af or­dent­li­ge – og bil­li­ge – råva­rer, lan­de­vejs­cyk­ling, mo­de­rat al­ko­hol og nul røg, for­di jeg kan li­de det på den må­de. Men det er mit per­son­li­ge valg, og dron­ning Mar­gret­he har sit eget valg.

’ Du ser al­drig Dron­nin­gen ry­ge off ent­ligt me­re.’ Det var en klog be­slut­ning, som dron­ning Mar­gret­he i 2006 meld­te ud via sin pres­se­chef. For Dron­nin­gen må selv om, hvad der sker bag slot­tets mu­re, men når hun træ­der uden­for, er hun re­gent i Dan­mark, hvil­ket for­plig­ter. (...) Der­for må man hå­be, at det ba­re var en svip­ser, da hun på Grå­sten Slot op­t­rå­d­te med en ci­ga­ret i den ene hånd og prin­ses­se Isa­bel­la i den an­den. Dron­ning Mar­gret­hes ryg­ning for­an bør­ne­børn væk­ker for­ar­gel­se i ud­lan­det. Ma­jestæten har rø­get, si­den hun var helt ung. Fo­to: Hen­ning Bagger/ Al­lan Moe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.