Le­di­ge skal kun ha­ve SU

BT - - DEBAT - OVER­FØR­SELS­IND­KOMST For­mand, Ven­stres Ung­dom Syd­fyn

Chri­sti­an Bro­holm Andersen

Nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at he­le 757.900 dan­ske­re er på off ent­lig for­sør­gel­se i 2015. En­hver må kun­ne kon­sta­te­re, at det tal er for højt. Bag tal­le­ne gem­mer der sig utal­li­ge per­son­tra­ge­di­er i form af men­ne­sker, der i åre­vis og i ge­ne­ra­tio­ner er ble­vet fast­holdt i pas­siv for­sør­gel­se fra det off ent­li­ge. Dels for­di po­li­ti­ker­ne ik­ke har ev­net at ska­be de er­hvervsvil­kår og det in­nova­tions­kli­ma, der skal til for, at de dan­ske virk­som­he­der kan ska­be fl ere ar­bejds­plad­ser. Dels for­di in­ci­ta­men­tet til at ta­ge et ar­bej­de så af­gjort er for lavt.

Det skal vi æn­dre ved at hæ­ve bund­fradra­get mar­kant, så­le­des at dem med de la­ve­ste ind­kom­ster får me­re ud af at gå på ar­bej­de, al­ti­mens vi skal sæn­ke kon­tant­hjælp­sy­del­sen til SU- ni­veau, så der for de le­di­ge er en langt stør­re til­skyn­del­se til at ta­ge et ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.